Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Har du blitt utsatt for en voldshendelse som gjør at du trenger en bistandsadvokat? Lurer du på hvilke økonomiske krav du kan være berettiget til etter en skade fra voldsoffererstatningsordninger, forsikringer og eventuell gjerningsperson? Ønsker du å være representert av en harduensak-advokat med spisskompetanse på forsikrings- og erstatningsrett? Er du fornærmet eller etterlatt i en sak og ønsker å bli loset gjennom alle sider av din sak av en voksen og erfaren advokat?

Bruk en harduensak-advokat som din bistandsadvokat. Harduensak-advokatene har særskilt erfaring i å sikre deg dekning for de økonomiske konsekvensene slike hendelser har hatt og kan få for deg.

Bruk oss som din bistandsadvokat når du som fornærmet, pårørende eller etterlatt:

 • Er utsatt for et voldstilfelle med kjent eller ukjent gjerningsmann, og har fått fysiske og/eller psykiske skader og lider et økonomisk tap
 • Har behov for bistand i forbindelse med et erstatningskrav overfor Kontoret for Voldsoffererstatning
 • Er etterlatt som følge av straffbar handling begått mot avdøde, og vil vurdere å fremme krav mot noen som følge av dette.
 • Har vært utsatt for et seksuelt overgrep i Norge eller utlandet og ønsker bistand til å utarbeide og fremme krav om oppreisningserstatning og erstatningskrav for øvrige poster
 • Er forelder, verge eller har foreldreansvaret for barn som har vært utsatt for straffbare handlinger som har medført fysisk og/eller psykisk skade, og ønsker å fremme krav om oppreisningserstatning og annen erstatning
 • Har behov for bistand til å få medisinske sakkyndige til å utrede hvilke helseskader du har fått som følge av en straffbar handling mot deg selv
 • Har behov for bistand til å sørge for at dine økonomiske krav og hensyn blir tatt med/fremmet (borgerlige rettskrav) overfor tiltalte i straffesaken
 • Er fornærmet eller etterlatt og ønsker innsyn i straffesakens dokumenter før straffesaken avholdes
 • Er etterlatt, men ikke vitne, og ønsker bistand til å få forklart deg om hvilke virkninger lovbruddet har hatt og fått for deg

Bistandsadvokatordningen innebærer at harduensak-advokatene vil bistå deg til å vareta dine interesser i forbindelse med etterforsking og hovedforhandling i saken, samt annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken, herunder utarbeide erstatningskrav.

Finn fram før du begynner

 • Ingen dokumenter er nødvendige for å fylle ut skjemaet
 • Du kan eventuelt legge ved relevant dokumentasjon

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. En av våre advokater ringer og bistår deg videre i saken

De viktigste reglene om oppnevning av bistandsadvokat finner du i straffeprosessloven kapittel 9a.

Det er retten som oppnevner bistandsadvokat, og du har selv som hovedregel rett til å bestemme hvem som skal oppnevnes som bistandsadvokat for deg, se straffeprosessloven § 107b.

For å ha rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat på det offentliges regning, må du tilfredsstille kravene til fornærmet eller etterlatt i straffeprosessloven § 107a.

Bistandsadvokatordningen er finansiert av det offentlige, slik at du som fornærmet normalt ikke må betale noe.

Tidsestimat

Det tar ca 5 minutter å fylle ut skjemaet

Send forespørsel om Bistandsadvokat

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.