Brukervilkår

Versjon nr 1.2 – à jour pr 29.3.11

Innholdsfortegnelse

1PARTER, DEFINISJONER, GENERELLE BESTEMMELSER MV
1.1Parter, definisjoner
1.2Generelle bestemmelser
1.2.1Relevante lover
1.2.2Nasjonalitetskrav, språkkrav, beløpsbegrensning, personelle krav mv
1.2.3Aldersbegrensning, bruk av fullmektig, krav til sikker behandling av passord mv
1.2.4Rett til å avvise saker og å utestenge Brukere ved misbruk
1.2.5Dokumentasjonskrav til saker
1.2.6Ingen kryssjekking mot andre eventuelle parter/ interesser i saken
1.2.7Kun en gangs registrering av skriftlige saksopplysninger i hver sak
1.2.8Ingen retur av innsendte dokumenter
1.2.9Registrering innebærer ingen fristavbrudd overfor forsikringsselskap eller andre parter
1.2.10Overlevelsesklausul, skriftlighet
1.2.11Revisjon av Brukervilkår mv
1.3Beskrivelse av den stegvise fremgangsmåten ved vurderingen av en sak
1.4Bruk av internasjonale databehandlere mv
2NÆRMERE OM TJENESTEN VI TILBYR PÅ HARDUENSAK.NO
2.1Nærmere om vurderingstjenestene
2.1.1Tjenesten ”Vurder min personskadesak”
2.1.2Tjenesten ”Vurder min tingskadesak”
2.1.3Tjenesten ”Vurder min pensjonssak”
2.2Nærmere om de øvrige tjenestene
2.2.1Tjenesten ”Skjemaveilederen”
2.2.2Tjenesten ”Bistandsadvokat”
2.2.3Tjenesten ”Skadeoppgjørshjelp”
2.2.4Tjenesten ”Bedriftsskadeoppgjør”
2.3Nedre beløpsbegrensning på kr. 10.000 og avvisning av Brukerformidlede ønsker
2.4Saker som synes foreldet eller hvor fristavbrudd er foretatt for sent
3KLARGJØRING AV HVA TJENESTEN PÅ HARDUENSAK.NO IKKE ER
3.1Viktige begrensninger i tjenestens innhold
3.2harduensak.no tar ikke kontakt med ditt forsikringsselskap og avbryter ingen frister
3.3harduensak.no avbryter ikke 6 måneders-fristen for Brukeren i forsikringsforholdet
3.4Ingen kontroll av om det foreligger en betalt og gyldig forsikring
3.5Ingen kontroll av om det foreligger bedre dekning enn forsikringsvilkårene uttrykker
4FRIVILLIG SAMTYKKE TIL AT HARDUENSAK.NO FÅR RETT TIL Å BEHANDLE NØYTRALE KUNDEDATA
5LEVERINGSTID, FREMDRIFT OG AVSLUTNING
6ANSVARSFRASKRIVELSER, BRUKERS UNDERSØKELSESPLIKT OG REKLAMASJONER
6.1Ansvarsfraskrivelse – Harduensak.no AS er intet advokatselskap
6.1.1Ansvarsfraskrivelse for Brukerens sluttresultat, samt utgifter og økonomisk ansvar derav
6.1.2Ansvarsfraskrivelse for Brukerens eventuelle tap, tapte rettigheter, ansvar mv ved ikke å gå videre med saken
6.1.3Ansvarsfraskrivelse for pådratte utgifter til advokat mv
6.2Brukerens undersøkelsesplikt ved tilgjengeliggjøring av Vurderingen
6.3Reklamasjoner – skriftlighetskrav og tidsfrist på 30 dager
6.4Maksimalbegrensning på eventuelt ikke fraskrevet ansvar på kr. 100.000
7OPPFØLGINGSTJENESTENE SOM TILBYS AV HARDUENSAK.NO
7.1harduensak.no sitt apparat av høyt kompetente forsikringsadvokater
7.2Advokatutgiftene er ofte dekket under Brukerens rettshjelpforsikring
7.3Forsikringsselskapets ansvar for å dekke alle dine utgifter
7.4Mulighet for fri rettshjelp eller fritt rettsråd
8OPPHAVSRETTIGHETER
9TAUSHETSPLIKT OG PERSONVERN, BEHANDLINGSANSVARLIG
10DIVERSE BEHANDLINGSRELATERTE FORHOLD
11OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER ETTER DENNE AVTALEN
12RETTSVALG OG VERNETING

1 PARTER, DEFINISJONER, GENERELLE BESTEMMELSER MV

1.1 Parter, definisjoner

Partene i denne avtalen som Brukervilkårene utgjør er harduensak.no på den ene side, og Brukeren på den annen side. Vilkårene er i sin helhet og uten endringer bindende for de ytelser som tilbys på www.harduensak.no, og utgjør hele avtalen mellom partene. Ved utfylling av våre registreringsskjemaer vil du også automatisk inngå en avtale med en av våre utpekte harduensak-advokater for den gratis vurderingen du vil motta. Du vil i den forbindelse også motta en oppdragsbekreftelse til ditt område under ”Min sak” som angir vilkårene for rettshjelpen fra harduensak-advokatene.

Følgende definisjoner benyttes i disse Brukervilkårene:

Betegnelsen harduensak.no angir den eller de ansatte, engasjerte eller kontraktsmessig tilknyttede personer (personlige og juridiske) som lovlig opererer på vegne av selskapet Harduensak.no AS. Selskapet Harduensak.no AS er et aksjeselskap med kontor- og postadresse i Kjørbokollen 30, 1337 Sandvika, e-postadresse: , telefonnummer: 45 20 33 20 og organisasjonsnummer 996 024 938. Selskapet Harduensak.no AS er i disse Brukervilkårene betegnet med harduensak.no, vi, oss, vår, våre eller vårt. harduensak.no har forsikringsdekning for sitt ansvar for denne tjenesten.

Begrepene Bruker og Brukeren (flertallsbetegnelsene Brukere og Brukerne) angir den navngitte fysiske privatperson eller juridiske person som benytter tjenesten på harduensak.no. Brukeren er i disse Brukervilkårene også betegnet som du, deg, din, dine, ditt eller kunde(n).

Begrepet Bekreftet Mottatt angir statusen Forsikringssaken får fra tidspunktet Brukeren har bekreftet de opplysningene vedkommende har registrert i vårt registreringsskjema slik at skjemaet er sendt inn. Dersom Brukeren sender inn vedlegg til oss pr ordinær post, vil Forsikringssaken få status Bekreftet Mottatt først når vi har mottatt en skriftlig forsendelse fra Brukeren med vedlegg, og fått digitalisert dette hos oss, se Brukervilkårenes punkt 5.

Begrepet Vurdering eller Vurderingen (flertallsbetegnelsene Vurderinger og Vurderingene) viser til den skriftlige vurderingen av de innhentede opplysningene som harduensak.no tilgjengeliggjør for Brukeren i kryptert form via internettløsningen på www.harduensak.no. Begrepet benyttes som betegnelse for alle typer gratis Vurderinger som til enhver tid tilbys fra harduensak.no, for tiden "Vurder min personskadesak", "Vurder min tingskadesak", "Vurder min pensjonssak" og "Skjemaveilederen".

Begrepet harduensak-advokatene benyttes som en fellesbetegnelse på de advokater som harduensak.no har tilknyttet seg og som utad opererer under det felles varemerket ”harduensak-advokatene”. Advokatene er selvstendige advokater som driver sin advokatvirksomhet for egen regning, ansvar og risiko. Advokaten har herunder det fulle ansvaret overfor sine klienter, ansatte, leverandører etc, og er suveren i sin rådgivning til klienten i alle faglige spørsmål.

Begrepet Forsikringssak eller Forsikringssaken (flertallsbetegnelsene Forsikringssaker og Forsikringssakene) benyttes som en fellesbetegnelse på alle personskadesaker, tingskadesaker, pensjonssaker, erstatningssaker og oppgjørssaker et forsikringsselskap forestår eller vil komme til å forestå, hva enten det gjelder skadeforsikringer etter Forsikringsavtaleloven del A eller personforsikringer etter Forsikringsavtaleloven del B. Begrepet dekker saker hvor Brukeren har en vilkårsbestemt eller lovfestet status i forhold til forsikringsdekningen, og omfatter blant annet Brukerens status som forsikringstaker, sikret, forsikret, medforsikret, medlem, begunstiget, panthaver eller skadevolder (i ansvarsforsikring). Inn under betegnelsen Forsikringssak kommer også saker hvor vi foretar en vurdering for skadelidte i et krav mot skadevolder eller skadevolders ansvarsforsikringsselskap.

Med begrepet Forsikringsoppgjør eller Forsikringsoppgjøret (flertallsbetegnelsene Forsikringsoppgjør og Forsikringsoppgjørene) benyttes som en fellesbetegnelse på enhver utbetaling under en Forsikringssak som et forsikringsselskap foretar, uavhengig av hvem det utbetales til og uavhengig av sakstype. Det fører for langt her å angi alle de forsikringer og sakstyper som vi bistår våre Brukere med. En oversikt over de mest vanlige sakstyper vi bistår Brukerne med finner du under Vanlige spørsmål på www.harduensak.no.

Med begrepet Oppfølgingstjenesten(e) menes den eller de tjenester som Brukeren måtte velge å benytte fra harduensak-advokatene, etter at Vurderingen er tilgjengeliggjort for Brukeren.

1.2 Generelle bestemmelser

1.2.1 Relevante lover

Forbrukerkjøp av tjenester er regulert i blant annet ehandelsloven, markedsføringsloven og personopplysningsloven. I tillegg reguleres tjenesteytelsen av tjenesteloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter.

For at du skal forstå fremgangsmåten ved anvendelsen av tjenesten på harduensak.no før du benytter den, har vi i Brukervilkårenes punkt 1.3 beskrevet den stegvise prosessen frem til Vurderingen foreligger.

1.2.2 Nasjonalitetskrav, språkkrav, beløpsbegrensning, rettsbegrensning, personelle krav mv

Tjenesten på harduensak.no tilbys norske statsborgere med fast folkeregistrert bostedsadresse i Norge, og er begrenset til en vurdering etter norsk rett. Vurderingen er begrenset til sivilrettslige (ikke strafferettslige) spørsmål, knyttet til lovfestet og ulovfestet erstatningsrett og forsikringsrett. Registrering av opplysninger til oss skal være på forståelig norsk, og vår Vurdering og all kommunikasjon for øvrig blir alltid kun tilgjengeliggjort/ foretatt på norsk. Tjenesten i form av gratis vurdering tilbys kun for fysiske privatpersoner i egenskap av forbrukere. Juridiske personer har ikke anledning til å benytte gratis-tjenesten. Profesjonelle aktører i eller i tilknytning til rettspleie som for eksempel advokater, rettshjelpere, rådgivere og enhver annen betalt eller normalt betalt aktør/ rådgiver har ikke anledning til å benytte gratistjenesten. Tjenesten kan ikke benyttes dersom Brukeren allerede er representert av advokat, rettshjelper eller annen juridisk kyndig person i saken som registreres hos oss. Det er en nedre beløpsbegrensning på Brukerens økonomiske interesse i Forsikringssaken på kr. 10.000 for å kunne benytte vår tjeneste, se Brukervilkårenes punkt 2.3.

Juridiske personer kan benytte Bedriftsskadeoppgjør som er en betalt tjeneste.

Vi tilbyr ikke vår tjeneste til personer som er anonyme, eller som er andre enn den de utgir seg for. Av denne grunn krever vi at det oppgis korrekt navn, adresse, mobiltelefonnummer og visse nøytrale kundedata. Normalt kontrollerer vi ikke navn og adresser utover hva som fremkommer av telefonkatalogen og korrespondanse med forsikringsselskapet som vi mottar, men vi krever at Brukeren oppgir en aktiv e-postadresse og et aktivt mobiltelefonnummer.

1.2.3 Aldersbegrensning, bruk av fullmektig, krav til sikker behandling av passord mv

Du må ha fylt 18 år for å kunne benytte deg av tjenesten på harduensak.no. Personer med behov for det kan henvende seg til harduensak.no via fullmektig, for eksempel foreldre på vegne av sine mindreårige barn, voksne barn på vegne av sine foreldre, eller representant for skadelidte som er ute av stand til selv å foreta registrering. Fullmektigen må i så fall oppgi alle obligatoriske opplysninger om den personen saken gjelder, sin egen tilknytning til vedkommende, og nødvendige kontaktdata om seg selv for videre bruk av tjenesten. Fullmektigen innestår for at han/ hun henvender seg til oss med gyldig fullmakt og representasjon fra den Forsikringssaken angår, og er fullt bemyndiget til å inngå denne avtalen, registrere opplysningene hos oss og til å samtykke på egne vegne og på vegne av fullmaktsgiveren for behandling av personopplysninger, herunder behandling av eventuelle sensitive personopplysninger. Fullmektigens kontaktdata blir også registrert i vårt Saksregister og eventuelt i vårt Kunderegister og underlagt samme behandling som personopplysningene om Brukeren.

Brukeren forplikter seg til å behandle både sitt egenvalgte passord og alle øvrige engangsgenererte passord konfidensielt. Brukeren er selv fullt ansvarlig for all aktivitet som har skjedd ved egen og tredjeparts bruk av egenvalgt og engangsgenererte passord. Dersom du oppdager at uvedkommende på en eller annen måte har fått tilgang til dine opplysninger, eller du oppdager andre sikkerhetsbrudd, plikter du straks å gi beskjed til harduensak.no.

1.2.4 Rett til å avvise saker og å utestenge Brukere ved misbruk

Vi forbeholder oss rett til å foreta ytterligere undersøkelser av enhver henvendelse. Dersom vi finner grunn til tro at en eller flere av de oppgitte opplysningene i en henvendelse ikke er korrekte, reserverer vi oss rett til uten ytterligere begrunnelse å avvise å tilgjengeliggjøre noen Vurdering. Vi forbeholder oss også rett til å avvise å behandle eller å tilgjengeliggjøre noen Vurdering, dersom det etter vårt diskresjonære syn kan være tale om henvendelse i strid med disse Brukervilkårene, henvendelser uten tilstrekkelig dokumentasjon for avkortning/ avslag eller reduksjon i Forsikringsoppgjøret, eller andre henvendelser vi på diskresjonær basis oppfatter som misbruk av vår tjeneste. Hvis en registrert sak i forbindelse med en personskadesak etter vårt skjønn i hovedsak ikke dreier seg om Brukeren krav på erstatnings- eller forsikringsoppgjør, eller dreier seg om et beløp som etter vårt skjønn ikke overstiger den satte beløpsbegrensningen, forbeholder vi oss rett til å kunne avvise å tilgjengeliggjøre noen Vurdering. Vi må ta et generelt forbehold om å kunne avvise å besvare enhver henvendelse av kapasitetsmessige eller andre grunner. Vi vil ikke bruke tid på å begrunne hvorfor eller på hvilke(t) grunnlag vi avviser å tilgjengeliggjøre noen Vurdering etter en eller flere av de grunnene som her angitt.

I den grad tjenester på www.harduensak.no blir utsatt for misbruk, har harduensak.no rett til etter egen diskresjonære vurdering å utestenge det benyttede mobiltelefonnummeret, den benyttede e-postadressen og/ eller andre registrerte opplysninger fra enhver videre bruk av våre tjenester. Ethvert forsøk på ytterligere registrering av saker, vil bli automatisk avvist uten noen Vurdering fra vår side.

1.2.5 Dokumentasjonskrav til saker

Tjenesten "Vurder min personskadesak" og "Skjemaveilederen" forutsetter at du er rammet av en personskade av et visst omfang, eventuelt med økonomiske konsekvenser for Brukeren utover beløpsgrensen på kr. 10.000 som angitt i Brukervilkårenes punkt 2.3. Bruk av denne tjenesten krever ikke at du har fått avslag, avkortning eller annen reduksjon av noe erstatningskrav. Du må gjerne melde inn personskadesaker til vurdering hos oss straks de har oppstått.

Tjenesten "Vurder min tingskadesak" forutsetter at du har fått et avslag på et fremsatt krav om forsikringsdekning, eventuelt at du har fått ditt krav under en forsikring avkortet, redusert eller på annen måte ikke oppfylt fullstendig slik det er nærmere definert i Brukervilkårenes punkt 2.1. Under denne tjenesten stiller vi krav om at du oversender oss en kopi av det avslaget/ oppgjørsbrevet du har fått fra forsikringsselskapet, eller annen tilfredsstillende dokumentasjon på avkortningen/ reduksjonen eller den manglende oppfyllelsen.

Tjenesten "Vurder min pensjonssak" forutsetter at du har fått et avslag på et fremsatt krav om ytelse, korreksjon eller tilbakeføring, eventuelt at du har fått beskjed om at ditt krav ikke vil bli etterkommet ved fremtidige utbetalinger under saken din slik det er nærmere definert i Brukervilkårenes punkt 2.1. Under denne tjenesten stiller vi krav om at du oversender oss en kopi av korrespondansen/ avslaget/ oppgjørsbrevet du har fått fra forsikringsselskapet, eller annen tilfredsstillende dokumentasjon på avslaget/ reduksjonen eller den manglende oppfyllelsen.

Tjenestene "Skjemaveilederen”, ”Bistandsadvokat”, ”Skadeoppgjørshjelp” og ”Bedriftsskadeoppgjør” har ingen spesielle krav til dokumentasjon.

1.2.6 Ingen kryssjekking mot andre eventuelle parter/ interesser i saken

Gratistjenesten på harduensak.no har ingen kryssjekking eller kontroll av om vi unntaksvis kan komme til å gi en Vurdering til to eller flere parter som har, eller potensielt kan få, motstridende interesser i samme Forsikringssak. Din bruk av tjenesten innebærer en aksept av dette. Hvis du senere velger å benytte en av våre Oppfølgingstjenester, vil du imidlertid være sikret at harduensak-advokatene ikke håndterer saker hvor de er i en interessekonfliktsituasjon. Normalt betjener vi våre Brukere i Oppfølgingstjenesten etter et "først henvendt, først betjent"-prinsipp.

1.2.7 Kun en gangs registrering av skriftlige saksopplysninger i hver sak

Av kapasitetsgrunner vil vår tilbakemelding på gratistjenesten ikke være basert på muntlig kontakt med våre Brukere. Kapasitetshensyn innebærer også at Brukerne ikke har anledning til å gi tilleggsopplysninger som vil hensyntas i Vurderingen, etter at saken er bekreftet sendt oss. Vi yter denne gratis vurderingstjenesten kun én gang for hver part i en Forsikringssak.

1.2.8 Ingen retur av innsendte dokumenter

Vedlegg eller annen dokumentasjon som sendes harduensak.no pr post blir umiddelbart digitalisert, det vil si innscannet og registrert i vår krypterte internettløsning. De mottatte vedlegg og dokumenter blir deretter straks makulert, og blir ikke returnert, selv om Brukeren skulle vedlegge returkonvolutt, returporto eller på annen måte signaliserer ønske om retur/ bevaring. Alle vedlegg og dokumenter som blir sendt oss må derfor Brukeren oversende til oss i kopi, eventuelt selv ha sørget for å ha tatt og beholdt nødvendig(e) kopi(er) av før oversendelse.

1.2.9 Registrering innebærer ingen fristavbrudd overfor forsikringsselskap eller andre parter

Tjenesten under harduensak.no avbryter ingen foreldelsesfrister, og erstatter ikke noen meldeplikter eller øvrige frister i forsikringsforholdet, eller andre løpende frister satt av forsikringsselskapet for å bestride et avslag, avkortning, reduksjon eller annen beslutning/ vedtak. Vi på harduensak.no har ingen direkte kontakt med noen forsikringsselskaper i løpet av vår vurderingsprosess frem til Vurderingen foreligger. Brukerne må derfor selv sørge for å melde enhver Forsikringssak til sitt/ sine forsikringsselskap(er), og for øvrig selv sørge for ethvert annet fristavbrudd innen den aktuelle fristens utløp som Brukeren selv måtte ønske å foreta, uavhengig av bruk av vår tjeneste. Se nærmere om dette i Brukervilkårenes punkt 3.2 og 3.3.

1.2.10 Overlevelsesklausul, skriftlighet

Dersom en kompetent domstol finner at en eller flere deler av disse Brukervilkårene er ugyldig, skal resterende deler av Brukervilkårene fortsatt være fullt ut bindende.

Der det i disse Brukervilkårene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post eller brev. Disse Brukervilkårene foreligger kun på norsk.

1.2.11 Revisjon av Brukervilkår mv

Ved behov vil harduensak.no kunne foreta endringer i disse Brukervilkårene, og da vil de nye Brukervilkårene bli lagt ut på www.harduensak.no. Slike reviderte Brukervilkår blir i så fall gjeldende fra tidspunktet de legges ut. Nåværende versjon 1.1 av Brukervilkårene ble publisert 25. november 2010.

harduensak.no tar forbehold om eventuelle feil i informasjonen på hjemmesiden eller i disse Brukervilkårene.

1.3 Beskrivelse av den stegvise fremgangsmåten ved gratisvurderingen av en sak

For at du skal forstå hvordan registreringsfunksjonen knyttet til en sak fungerer hos harduensak.no, har vi her beskrevet prosessen stegvis.

Prosessen begynner med at du klikker på "Vurder min sak". Brukeren får da opp en oversikt over ulike menypunkter for henholdsvis personskadesaker, tingskadesaker og pensjonssaker. Brukeren får deretter valget mellom ulike underpunkter av den valgte hovedkategorien. Brukeren kan også velge alternativet "Skjemaveilederen", som er et hjelpemiddel for å finne frem til riktig skjema for utfylling. Ved å velge ett av disse menypunktene blir Brukeren ført til en ny side med nærmere informasjon om dette valget, hvilke sakstyper det omfatter, og øvrig veiledning om utfyllingen. Dersom Brukeren finner at dette er det ønskede valget, blir det opprettet en sikker (kryptert) kobling til vårt saksregistreringssystem, som åpnes i et nytt nettleservindu når Brukeren trykker på knappen "Start utfylling av skjema".

Ved alle valgene "Vurder min personskadesak", "Vurder min tingskadesak", ”Vurder min pensjonssak”, "Skjemaveilederen", ”Bistandsadvokat”, ”Skadeoppgjørshjelp” og ”Bedriftsskadeoppgjør” kommer Brukeren til et skjema for registrering av saksinformasjon tilpasset den aktuelle Forsikringssak. Innledningsvis angir Brukeren sine kontaktdata, herunder e-postadresse og mobiltelefonnummer, og om vedkommende henvender seg på egne vegne eller som fullmektig for en person. Brukeren fyller ut alle de nødvendige saksopplysningene om Forsikringssaken i vårt krypterte registreringsskjema.

I registreringsskjemaene for ”Vurder min tingskadesak” og ”Vurder min pensjonssak” blir Brukeren også bedt om å oversende det aktuelle avslagsbrevet, avkortningsbrevet, oppsigelsesbrevet eller annet brev som angir hvilken beslutning forsikringsselskapet har tatt (obligatorisk). Dette brevet kan lastes opp som et innscannet eller avfotografert vedlegg via registreringsskjemaet, eller sendes via post til vår postadresse. I registreringsskjemaet for "Vurder min personskadesak" og "Skjemaveilederen" krever vi ikke at forsikringsselskapet har gitt noe avslag før vi behandler saken, men Brukeren har her mulighet til å oversende relevant vedlegg/ dokumenter via registreringsskjemaet, eller som ordinær post til vår postadresse. Alle vedlegg som lastes opp og sendes via våre registreringsskjemaer blir automatisk kryptert.

Brukeren aksepterer Brukervilkårene ved å krysse av for aksept av disse. Brukervilkårene gir harduensak.no rett til å behandle alle ikke-sensitive personopplysninger på avtalemessig grunnlag. For all vår behandling av sensitive personopplysninger samtykker Brukeren til vår behandling av disse opplysningene ved sin bruk av tjenesten. Dersom du finner å ikke kunne godkjenne samtlige vilkår i Brukervilkårene kan vi dessverre ikke bistå deg, og vi oppfordrer deg i så fall til å la være å benytte vår tjeneste.

Enhver som fyller ut registreringsskjemaet og sender oss dette, vil automatisk motta en e-post med bekreftelse på at saken er registrert. Brukeren må benytte sitt egenvalgte passord, sammen med et generert engangspassord som sendes på SMS, for å kunne logge seg inn på harduensak.no sin krypterte internettløsning under menyvalget ”Logg på”. Det engangsgenererte passordet er kun gyldig i en begrenset tidsperiode på et bestemt antall minutter regnet fra tidspunktet SMS'en er registrerte avsendt fra harduensak.no eller dets tjenesteleverandør. Før saken er registrert meldt må Brukeren gå gjennom opplysningene, og bekrefte at disse er korrekte og fullstendige, og om nødvendig gi tilleggsopplysninger. Tilgang til vår krypterte side med dine opplysninger er kun tilgjengelig via påloggingstjenesten på www.harduensak.no, kombinert med ditt egenvalgte passord og det genererte engangspassordet som sendes pr SMS ved hver innlogging. Selv om du allerede tidligere har registrert deg på vår tjeneste, må du av sikkerhetsmessige årsaker foreta en ny registrering av oppdaterte kontaktdata når du benytter oss neste gang i en ny Forsikringssak.

All informasjon du oppgir lagres trygt og kryptert i vårt datasystem. Av personvernmessige og sikkerhetsmessige årsaker sender vi aldri ut saksinformasjon pr e-post, SMS, telefaks eller annet usikkert medium. Når vi har behandlet saken din eller trenger ytterligere informasjon, sender vi ut notifikasjoner pr SMS og e-post om at vi trenger din oppmerksomhet og ber deg benytte menyvalget ”Logg på” på våre hjemmesider for mer informasjon. Du må alltid benytte ditt egenvalgte passord og det genererte engangspassordet vi sender deg pr SMS, for å kunne logge deg på.

Først når saken er Bekreftet Mottatt vil vi gå i gang med å vurdere den. Denne rutinen er nødvendig for å forebygge misbruk av vår tjeneste. Samtidig sikrer rutinen at kun den som både har oppgitt en e-postadresse og et mobiltelefonnummer vedkommende disponerer, også er den som faktisk har tilgang til Vurderingen på harduensak.no.

I saker hvor registreringen av opplysninger i skjemaene er påbegynt uten å være fullført og sendt til oss, og vedlegg i denne forbindelse er lastet opp av Brukeren via vår internettbaserte løsning, er vedleggene i kryptert form allerede lastet opp på vår server. I slike tilfeller av ikke gjennomførte skjemautfyllinger vil harduensak.no automatisk, og uten varsel til noen, slette alle opplastede vedlegg senest 3 virkedager etter at de er lastet opp.

1.4 Bruk av internasjonale databehandlere mv

harduensak.no egenutvikler sine tekniske løsninger. Vi benytter to av de største og mest seriøse internasjonale aktørene på markedet som databehandlere, for å eksekvere (hoste) våre løsninger, lagre og på annen måte prosessere de innsamlede personopplysningene. Som leverandører til vår krypterte løsninger benytter vi tjenester levert av de amerikanske selskapene Google Inc og Amazon.com Inc. All nødvendig kommunikasjon knyttet til innsamling, kommunikasjon og lagring av personopplysninger via våre skjemaer skjer kryptert, slik at ingen utenforstående har tilgang.

Så vel Google Inc som Amazon.com Inc leverer de benyttede tekniske løsningene under Safe Harbor-prinsippene. Dette innebærer at disse foretakene tilfredsstiller EUs og Norges krav til sikker behandling av personopplysninger ved overføring til utlandet i henhold til personopplysningsloven av 14.4.2000 nr 31 § 29, jf personopplysningsforskriften av 15.12.2000 nr 1265 § 6-1. Din bruk av våre tjenester innebærer derfor at du aksepterer at vi benytter disse aktørenes tekniske plattformer til innsamling, overføring til og lagring av personopplysningene i sine til enhver tid benyttede utenlandske databaser, og til all annen behandling vi foretar av personopplysningene, herunder vår egen aksessering, avtalt tilgjengeliggjøring for våre Brukere, og annen avtalt og nødvendig behandling. I den grad vi på et senere tidspunkt skulle komme til å benytte andre databehandler for leveranse av tilsvarende tekniske plattform for behandling av krypterte data, aksepterer du at harduensak.no kan benytte dette også på personopplysninger som allerede måtte være registrert om deg. Det er Harduensak.no AS som til enhver tid er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysningene.

2 NÆRMERE OM TJENESTEN VI TILBYR PÅ HARDUENSAK.NO

2.1 Nærmere om vurderingstjenestene

2.1.1 Tjenesten "Vurder min personskadesak"

Denne tjenesten er en innledende vurderingstjeneste som baserer på en gjennomgang av det skriftlige materialet som Brukeren gir oss, når Brukeren har vært utsatt for en personskade. Det er et vilkår for at vi skal ta saken under behandling at personskaden er av et visst omfang, og/ eller har medført et ikke uvesentlig økonomisk tap for Brukeren eller vedkommendes nærstående. Vi vil foreta en nærmere vurdering av enhver henvendelse og forbeholder oss rett til på diskresjonær basis å kunne avvise enhver meldt sak som etter vårt skjønn ikke oppfyller disse vilkårene.

Behandlingen på harduensak.no sin tjeneste "Vurder min personskadesak" munner ut i vår Vurdering som tilgjengeliggjøres for Brukeren av om personskaden etter vårt syn innebærer at Brukeren bør søke kvalifisert juridisk bistand for å bistå seg, samt hvilke erstatningsposter som kan bli aktuelle å søke erstatning for. Vurderingen vil også normalt inneholde en vurdering av hvilke ansvarssubjekter, erstatningsordninger og forsikringer/ kompensasjonsordninger det kan være aktuelt å søke utbetaling fra.

Vi vurderer også Forsikringssaker etter personskader som er ferdigbehandlet i forsikringsselskapet, og hvor et konkret Forsikringsoppgjør er tilbudt og/ eller utbetalt til Brukeren eller andre berettigede under forsikringen/ erstatningsordningen. Vi vurderer også om Brukeren kan ha krav på gjenopptakelse av eldre Forsikringsoppgjør etter personskader, typisk på grunn av en vesentlig negativ endring i forutsetningene for Forsikringsoppgjøret eller annet grunnlag.

2.1.2 Tjenesten "Vurder min tingskadesak"

Denne tjenesten er en innledende vurderingstjeneste som baserer på en gjennomgang av det skriftlige materialet som Brukeren gir oss, når forsikringsselskapet har vedtatt eller gitt Brukeren beskjed om ett eller flere av følgende forhold:

 • vedtak om avslag av hele Forsikringsoppgjøret av en nærmere spesifisert grunn, for eksempel:
  • det påstås at det ikke har oppstått noe forsikringstilfelle
  • hendelsen påstås å falle utenfor virkeområdet til forsikringsdekningen
  • hendelsen påstås omfattet av ett eller flere vilkårsatte unntak
  • det påstås at Brukeren ikke har tegnet forsikring
  • det påstås at Brukeren ikke har gyldig/ betalt forsikring
  • det påstås at forsikringen er sagt opp av forsikringsselskapet
  • det påstås at Brukeren har meldt saken for sent til forsikringsselskapet
  • Brukeren påstås som person ikke å være omfattet av det persongalleriet forsikringsdekning omfatter
  • Brukeren er bedt om å benytte annen forsikringsdekning
  • Brukeren påstås selv å ha fremkalt forsikringstilfellet
  • Brukeren påstås å ha gitt uriktige opplysninger ved tegning eller oppgjør
  • Brukeren påstås å ha hatt en lidelse/ sykdom ved tegning av forsikringen som ikke er oppgitt
 • vedtak om å avvise å betale en eller flere poster av et fremsatt krav, eventuelt at forsikringsselskapet unnlater å ta stilling til deler/ konkrete poster i et fremsatt krav
 • vedtak om avkortning i Forsikringsoppgjøret på grunn av brudd på sikkerhetsforskrifter
 • vedtak om reduksjon i Forsikringsoppgjøret på grunn av utvist grov uaktsomhet
 • vedtak om oppsigelse av den aktuelle forsikringen
 • vedtak om oppsigelse av flere eller alle forsikringer Brukeren har i forsikringsselskapet

Behandlingen under harduensak.no sin tjeneste "Vurder min tingskadesak" munner ut i vår Vurdering som tilgjengeliggjøres for Brukeren av om det meddelte avslaget, avkortningen, reduksjonen i oppgjøret, oppsigelsen eller annen uenighet i oppgjøret, er uriktig eller i vesentlig grad avviker fra det Brukeren etter vårt skjønn bør ha krav på.

Vi vurderer også Forsikringssaker som er ferdigbehandlet i forsikringsselskapet, og hvor et konkret Forsikringsoppgjør er tilbudt Brukeren eller andre berettigede under forsikringen, men ennå ikke utbetalt.

Sentralt i all behandling er selve dokumentet hvor forsikringsselskapet varslet om sitt standpunkt i saken. Dette brevet må derfor Brukeren alltid sende oss for at vi skal kunne igangsette vurderingsprosessen.

2.1.3 Tjenesten "Vurder min pensjonssak"

Denne tjenesten som ytes fra harduensak.no er en innledende vurderingstjeneste som baserer på en gjennomgang av det skriftlige materialet som Brukeren gir oss, når Brukeren har en sak i tilknytning til en pensjonssak eller individuell kapitalforsikring, uten at noe skadetilfelle har inntruffet. Forsikringstilfellet vil her typisk innebære at Brukeren har nådd en bestemt alder, enten pensjonsalder eller annen avtalt alder. Det er et vilkår for at vi skal ta saken under behandling at pensjonssaken er av et visst omfang, og/ eller har medført eller vil medføre et ikke uvesentlig økonomisk tap for Brukeren eller vedkommendes nærstående. Vi vil foreta en nærmere vurdering av enhver henvendelse og forbeholder oss rett til på diskresjonær basis å kunne avvise enhver meldt sak som etter vårt skjønn ikke oppfyller disse vilkårene.

Behandlingen på harduensak.no sin tjeneste "Vurder min pensjonssak" munner ut i vår Vurdering som tilgjengeliggjøres for Brukeren av om pensjonssaken etter vårt syn innebærer at Brukeren bør søke kvalifisert juridisk bistand for å bistå seg, samt hvilke forhold ved pensjonssaken som kan bli aktuelle å forfølge videre for å få omgjort.

Vi vurderer også Forsikringssaker etter pensjonssaker som er ferdigbehandlet i forsikringsselskapet, og hvor et konkret Forsikringsoppgjør er tilbudt og/ eller utbetalt til Brukeren eller andre berettigede under forsikringen/ pensjonsordningen. Vi vurderer også om Brukeren kan ha krav på gjenopptakelse av eldre fastsatte Forsikringsoppgjør.

2.2 Nærmere om de øvrige tjenestene

2.2.1 Tjenesten "Skjemaveilederen"

Denne tjenesten som ytes fra harduensak.no er en bistand til Brukerne som lurer på hvilket skjema de skal fylle ut for sin sak. Det er et vilkår for at vi skal ta saken under behandling at saken er av et visst omfang, og/ eller har medført et ikke uvesentlig økonomisk tap for Brukeren eller vedkommendes nærstående. Vi vil foreta en nærmere vurdering av enhver henvendelse og forbeholder oss rett til på diskresjonær basis å kunne avvise enhver meldt sak som etter vårt skjønn ikke oppfyller disse vilkårene.

Behandlingen på harduensak.no sin tjeneste "Skjemaveilederen" munner ut i en anbefaling om hvilket av våre skjemaer Brukeren bør benytter for sitt beskrevne tilfelle.

2.2.2 Tjenesten "Bistandsadvokat"

Denne tjenesten som ytes fra harduensak.no er en bistand til Brukerne som ønsker å få en harduensak-advokat oppnevnt som sin bistandsadvokat i saker som kvalifiserer til dette i medhold av straffeprosessloven av 22.5.1981 nr 25 kapittel 9a.

Behandlingen på harduensak.no sin tjeneste "Bistandsadvokat" munner ut i at en harduensak-advokat tar kontakt med Brukeren for å avklare de nærmere enkeltheter og oppdragsavtalen knyttet til oppdraget som bistandsadvokat.

2.2.3 Tjenesten "Skadeoppgjørshjelp"

Denne tjenesten som ytes fra harduensak.no er en bistand til Brukerne som ønsker å engasjere en harduensak-advokat til å bistå seg i en sak knyttet til et skadeoppgjør som involverer forsikrings- eller erstatningsrett. Denne tjenesten innebærer et oppdrag Brukeren betaler for, og som ikke er avhengig av om det foreligger en tvist med et forsikringsselskap eller andre.

Behandlingen på harduensak.no sin tjeneste "Skadeoppgjørshjelp" munner ut i at en harduensak-advokat tar kontakt med Brukeren for å avklare de nærmere enkeltheter og oppdragsavtalen knyttet til oppdraget i tilknytning til det aktuelle skadeoppgjøret.

2.2.4 Tjenesten "Bedriftsskadeoppgjør"

Denne tjenesten som ytes fra harduensak.no er en bistand til Brukere i form av virksomheter, organisasjoner, selskaper, sameier, borettslag, stiftelser og andre sammenslutninger mv som ønsker å engasjere en harduensak-advokat til å bistå seg i en sak knyttet forsikrings- eller erstatningsrett. Denne tjenesten innebærer et oppdrag Brukeren betaler for, og som ikke er avhengig av om det foreligger en tvist med et forsikringsselskap eller andre.

Behandlingen på harduensak.no sin tjeneste "Bedriftsskadeoppgjør" munner ut i at harduensak-advokaten tar kontakt med Brukeren for å avklare de nærmere enkeltheter og oppdragsavtale knyttet til oppdraget i forbindelse med bedriftsskadeoppgjøret.

2.3 Nedre beløpsbegrensning på kr. 10.000 og avvisning av Brukerformidlede ønsker

Vi tilbyr våre tjenester til Brukerne forutsatt at uenigheten eller spørsmålet i saken dreier seg om et beløp på kr. 10.000 eller høyere.

Forsikringssaker som Brukere melder inn som overskridende denne beløpsbegrensningen, men som etter vår kvalifiserte vurdering dreier seg om en tvist eller uenighet om mindre beløp enn kr. 10.000, forbeholder vi oss retten til å melde som sluttbehandlet uten Vurdering.

Vi leverer en standardisert tjeneste basert på disse Brukervilkårene. Ethvert Brukerformidlet ønske om å foreta en annen type kvalifisert vurdering, eller Brukerformidlede forsøk på å endre innholdet i, forståelsen av eller gyldigheten av noe punkt i disse Brukervilkårene, skal anses ikke å inngå som en del av avtalen mellom Partene, uavhengig av om Brukerens formidlede ønsker eller forsøk er kommentert eller ei i Vurderingen fra oss.

2.4 Saker som synes foreldet eller hvor fristavbrudd er foretatt for sent

Saker som er sluttbehandlet fra forsikringsselskapet for så lang tid siden at det etter vårt syn etter dokumentgjennomgangen sannsynligvis er foreldet, eller fristen for å bringe avslaget inn for klagebehandling i nemnd eller for domstolene, synes å være overskredet og det ikke fremkommer momenter som tilsier at det er noen rimelig grunn til å bestride fristgrunnlaget eller -beregningen, forbeholder vi oss retten til å melde som sluttbehandlet uten Vurdering.

3 KLARGJØRING AV HVA TJENESTEN PÅ HARDUENSAK.NO IKKE ER

3.1 Viktige begrensninger i tjenestens innhold

Harduesak.no AS er ikke et advokatfirma, og benytter ”harduensak-advokatene” som leverandører av vurderingstjenesten. Den innledende vurderingstjenesten baserer seg kun på skriftlig dokumentgjennomgang og er begrenset til de opplysninger og dokumenter som Brukerne skriftlig gir oss via vår internettbaserte tjeneste. Etter registrering av en sak mottar Brukeren en elektronisk oppdragsbekreftelse til sin passordbeskyttede krypterte side ”Min sak” som angir navn på vedkommende ansvarlige advokat som foretar Vurderingen. Denne oppdragsbekreftelsen sendes ikke Brukeren på annen måte.

Vi har ikke noen ytterligere informasjon som en samtale mellom advokat og klient kan gi. Nyanser i faktum, utfyllende opplysninger og det samvirket med ytterligere grundighet som et møte eller en samtale kan gi, er ikke noe vi tilbyr i den første Vurderingen. Av disse grunnene får du ikke en full gjennomgang av din saks alle eventualiteter. Dette er en sentral begrensning å være klar over for Brukeren, og en viktig begrensning i hvilken forventning Brukeren kan stille til vår tjeneste.

Våre Brukere må være klar over at viktige opplysninger kan komme til å mangle i vår Vurdering, som følge av at vi kun behandler dokumenter og opplysninger som Brukerne skriftlig gir oss, og opplysninger begrenset til ett bestemt tidspunkt. Manglende sentrale opplysninger kan ha som konsekvens at vår Vurdering ikke blir fullgod, blir ufullstendig eller i verste fall direkte gal. Brukere oppfordres derfor til å være sunt kritisk til Vurderingen, spesielt om Brukeren ser eller antar at vi kan ha basert oss på et ufullstendig faktum, eventuelt at vi ikke har vært klar over nye relevante opplysninger som for eksempel har kommet til i saken etter at den er registrert hos oss. Brukerne oppfordres til å avklare sin eventuelle usikkerhet ved å få en advokat til å se på saken. Vårt apparat av erfarne og dyktige forsikringsadvokater står klar til å bistå deg.

3.2 harduensak.no tar ikke kontakt med ditt forsikringsselskap og avbryter ingen frister

Vår Vurdering baserer seg kun på de opplysninger du gir til oss ved registrering av saken. Vi tar ikke kontakt med forsikringsselskapet og får derfor ikke noen ytterligere opplysninger under denne første vurderingen.

Vi sjekker heller ikke dine konkrete forsikringsvilkår eller når du har hovedforfall på forsikringen, og dermed heller ikke hvilke særskilte avtaler du kan påberope deg å ha med forsikringsselskapet.

Brukerne gjøres særskilt oppmerksom på at en registrering av saken på harduensak.no ikke regnes som noen registrering av eller melding om forsikringstilfellet til noe forsikringsselskap. Melding til oss regnes heller ikke som noen avbrytelse av foreldelsesfrister som løper i saken. harduensak.no tar aldri kontakt med noe forsikringsselskap i noen enkeltsak i forbindelse med Vurderingen. Brukeren må derfor alltid selv melde sin sak til forsikringsselskapet innen de frister som gjelder, sørge for selv å avbryte foreldelsesfrister, samt forholde seg slik det for øvrig fremgår av forsikringsavtalen med forsikringsselskapet. Dette er viktig ettersom en for sen melding, for sent fristavbrudd, eller annet brudd på forsikringsavtalen, kan resultere i at kravet på Forsikringsoppgjør tapes helt eller delvis.

harduensak.no påtar seg ikke noe ansvar for melde- eller foreldelsesfrister som utløper mens vi ser på saken som Brukeren har registrert, uavhengig av hvor lang tid vi benytter på å komme med vår Vurdering, eller om vi skulle avvise å behandle den.

3.3 harduensak.no avbryter ikke 6 måneders-fristen for Brukeren i forsikringsforholdet

Som en del av sitt vedtak i saken kan forsikringsselskapet ha satt en frist for Brukeren på 6 måneder til å sørge for fristavbrudd ved å bringe saken inn for nemnd i forsikring eller for domstolene, med beskjed om at ellers vil Brukeren tape sitt krav. Slikt varsel kan være aktuelt i forbindelse med alle de i Brukervilkårenes punkt 2.1 angitte vedtak i saken.

Brukeren har selv ansvaret for å sørge for å avbryte slike frister på egen hånd, hvis Brukeren finner at dette er ønskelig, uavhengig av om Brukeren har anmodet om en vurdering fra harduensak.no. Vi har ingen kontakt med forsikringsselskapet i forbindelse med Vurderingen, og avbryter derfor heller ingen frister på vegne av Brukerne.

3.4 Ingen kontroll av om det foreligger en betalt og gyldig forsikring

harduensak.no foretar ingen kontroll av om Brukeren har en gyldig forsikring i forsikringsselskapet – også her bygger vår Vurdering på at dette er i orden. Det typiske forhold som kan gjøre at dette ikke er i orden er at forsikringspremien ikke er betalt. Vær imidlertid klar over at også flere andre forhold som harduensak.no ikke kontrollerer kan gjøre at en forsikring ikke omfatter ditt tilfelle. Her nevner vi noen (ikke uttømmende liste):

 • du er ikke omfattet av husstanden hvor forsikringen gjelder
 • du er ikke registrert med fast bostedsadresse i Norge
 • du er ikke medlem av norsk folketrygd
 • saken er meldt senere enn meldefristen til selskapet
 • forsikringens dekningsomfang er endret siden du første gang tegnet den
 • forsikringen gjelder ikke på grunn av øket risiko eller risiko utenfor dekningsfeltet
 • det er begått forsikringssvik

Ovenstående forhold vi ikke sjekker er alle forhold som kan gjøre at du ikke har forsikringsdekning, eventuelt at forsikringsdekningen gjelder i mindre utstrekning.

3.5 Ingen kontroll av om det foreligger bedre dekning enn forsikringsvilkårene uttrykker

Vær klar over at det også kan være forhold ved din forsikringsavtale som kan gi deg bedre dekning enn det forsikringsvilkårenes ordlyd tilsier. Heller ikke dette er noe som omfattes av vår første Vurdering av din Forsikringssak. Disse punktene er en følge av det gode forbrukervernet som er innarbeidet i norsk forsikringslovgivning.

Forhold som kan tilsi bedre dekning enn forsikringsvilkårene er (ikke uttømmende liste):

 • at du ved tegning av forsikringen er lovet forsikringsdekning utover det du har fått
 • at forsikringsselskapet har overskredet sin reklamasjonsfrist
 • at selskapet har overskredet sin frist til å påberope unntak i forsikringsvilkårene som er særskilt regulert i forsikringsavtaleloven
 • at forsikringsselskapet ved et avslag ikke har gitt korrekt beskjed om klageadgang, frist for klage og hvordan klagefristen avbrytes
 • at selskapet har fremskaffet dokumentasjon (bevis) på ulovlig vis
 • at det foreligger dobbeltforsikring, hvor ett selskap avslår og ett annet aksepterer dekning

4 FRIVILLIG SAMTYKKE TIL AT HARDUENSAK.NO FÅR RETT TIL Å BEHANDLE NØYTRALE KUNDEDATA

harduensak.no har vi to typer registre:

 • Et Saksregister som inneholder samtlige opplysninger som Brukeren har gitt til harduensak.no, opplysninger harduensak.no har innsamlet selv og de vurderinger harduensak.no har gjort av disse saksopplysningene. Dette registeret inneholder alle opplysninger vi har i saken.
 • Et Kunderegister som etter samtykke fra kundene inneholder et utdrag av noen få opplysninger fra Saksregisteret, bestående av det vi betegner som nøytrale kundedata. Med nøytrale kundedata menes opplysninger om Brukerens navn, adresse, fødselsdato (dd.mm.åååå), mobiltelefonnummer/ -numre, kjønn, e-postadresse(r), dato(er) for når Brukeren har benyttet tjenesten hos harduensak.no, og hvilke(n) produkttype(r) (forsikringer) henvendelsen(e) gjaldt. Ingen andre opplysninger fra den meldte saken i Saksregisteret blir lagret i vårt Kunderegister.

Brukerne som ønsker å bli informert via e-post om nye interessante temaer og forsikringssaker vi publiserer på våre nettsider kan også fritt etter eget valg samtykke til å la harduensak.no få lov til å lagre og behandle noen få spesifiserte opplysninger om Brukeren og eventuelt den fullmektig som registreres. Opplysningene i dette Kunderegisteret kan benyttes som grunnlag for markedsføring på egne eller andres vegne, utlevering, overdragelse/ avhendelse, kobling med andre opplysninger/ registre så langt preseptorisk lovgivning ikke hindrer dette. harduensak.no har rett til å benytte e-post og SMS/ MMS i senere henvendelser til Brukerne, med mindre den til enhver tid gjeldende preseptoriske lovgivningen er til hinder for dette. Skulle preseptorisk lovgivning være til hinder for en eller flere behandlinger, skal disse Brukervilkårene justeres og fortolkes slik at de behandlinger som ikke strider med preseptorisk lovgivning, fortsatt skal bestå fullt ut som rettighet for harduensak.no. Dette avtalepunktet gjør ingen endringer i Brukerens preseptoriske krav til å kunne reservere seg mot markedsføringshenvendelser slik det fremgår av markedsføringsloven § 15 tredje ledd siste setning. Brukeren har til enhver tid anledning til å melde seg av vår tjeneste slik beskrevet på våre nettsider.

Et eksempel på et typisk datasett som harduensak.no ber om samtykke til å kunne behandle etter en bekreftet registrering av en sak i vårt vurderingssystem, består av følgende felter (fiktive data her):

Magne Berntsen, Loveien 27, 5000 Bergen, født 21.04.75, mobiltlfnr 92 84 55 90, mann, e-post: , tjeneste benyttet: 06.08.09, produkttype: reiseforsikring:avbestilling.

Opplysningene det er snakk om er stort sett samme opplysninger man kan finne i en telefonkatalog (navn, adresse, mobiltelefonnummer, kjønn), med tillegg av noen felter som her er nærmere definert (fødselsdato, e-postadresse, dato for henvendelser og type forsikring(er) henvendelsen(e) gjaldt).

Våre Brukere kan være sikre på at ingen andre enn de her angitte opplysninger blir lagret eller behandlet i vårt Kunderegister.

harduensak.no erverver rett til å behandle disse opplysningene fra og med det tidspunktet vi har registrert på vår server at Brukeren har bekreftet de gitte opplysninger og samtykket, slik det er beskrevet i Brukervilkårenes punkt 1.3. Fra dette tidspunktet setter vi som kjent i gang behandlingen på harduensak.no. Dette gjelder selv om Brukeren senere avbryter behandlingen eller på annen måte gir beskjed om at Vurderingen ikke lenger ønskes, eller at behandlingen blir avsluttet uten Vurdering på grunn av forhold beskrevet i Brukervilkårene.

5 LEVERINGSTID, FREMDRIFT OG AVSLUTNING

harduensak.no tilstreber vi å gi Brukeren en tilbakemelding så snart som mulig. Vi har et mål om at Vurderingen skal foreligge innen 7 fulle virkedager etter at saken er Bekreftet Mottatt.

Vi må imidlertid ta forbehold om at tekniske problemer kan gjøre at vår Vurdering blir forsinket. Vi kan derfor ikke garantere Brukeren noen eksplisitt leveringstid, men kan love at vi jobber så raskt som mulig. Til tider forventer vi også at pågangen kan være såpass stor at kapasitetsproblemer kan medføre at vi vil bruke noe lengre tid på å få behandlet hver sak. Det kan også oppstå forsinkelser vi ikke påtar oss noe ansvar for som følge av for eksempel driftsstans i offentlig stamnett for internett, nettverk eller servere, svikt i ditt utstyr, dine systemer eller din lokale tilgangstjeneste, eller forsinkelser som følge av vedlikehold av tjenesten. Vi vil løpende publisere informasjon om driftsteknisk stabilitet og forventet saksbehandlingstid under menyvalget "Driftsstatus og saksbehandlingstid".

Dersom du velger å sende inn vedlegg eller dokumentasjon pr ordinær post, og huker av for dette i vårt registreringsskjema, vil vi sette saken på vent, og ikke påbegynne behandlingen av din sak før vi har mottatt slik varslet skriftlig dokumentasjon fra deg. Saken vil derfor ikke få status som Bekreftet Mottatt for dokumentasjonen er mottatt og digitalisert hos oss. For Brukere som ønsker å sende inn dokumentasjon som del av grunnlaget for vår Vurdering, oppfordrer vi å bruke vår elektroniske krypterte opplastningsmulighet for innscannede/ avfotograferte dokumenter i skjemaet.

I enkelte saker vil harduensak.no ha behov for ytterligere opplysninger for å kunne ta stilling til saken din. I så fall vil du motta en SMS og en e-post med beskjed om at det er nødvendig at du logger deg på den krypterte internettløsningen og responderer på en foreløpig tilbakemelding fra harduensak.no. Den videre behandlingen av saken blir satt på vent hos harduensak.no til Brukeren besvarer en slik henvendelse, noe som kan få betydning for når saken er ferdig behandlet og Vurderingen foreligger.

Straks Vurderingen foreligger, vil harduensak.no gjøre den tilgjengelig for Brukeren på vår krypterte internettløsning. harduensak.no vil samtidig sende en SMS og en e-post til Brukerens registrerte mobiltelefonnummer og e-postadresse med beskjed om at Vurderingen foreligger og nærmere instrukser for hvordan du får tilgang til den. Vi leverer og formidler ikke Vurderingen til våre Brukere på noen annen måte eller på noe annet medium.

Når Vurderingen er tilgjengeliggjort for Brukeren, og varsel pr SMS er avsendt fra oss til Brukeren, er tjenesten å anse som levert fra harduensak.no sin side. Levering har skjedd uavhengig av om og når Brukeren eventuelt gjør seg kjent med den, og uavhengig av om avsendt SMS fra oss har kommet frem til Brukeren eller ei. Brukeren selv står fritt til å velge hva vedkommende gjør videre.

6 ANSVARSFRASKRIVELSER, BRUKERS UNDERSØKELSESPLIKT OG REKLAMASJONER

6.1 Ansvarsfraskrivelse – Harduensak.no AS er intet advokatselskap

Som redegjort for i Brukervilkårenes punkt 3 er ikke Harduensak.no AS noe advokatselskap, og yter ikke selv noen advokattjenester. Vi påtar oss følgelig heller ikke noe ansvar som advokat for noen del av Vurdering. Det er harduensak-advokatene som leverer rettshjelptjenesten i form av Vurderingen.

Harduensak-advokatene har sine egne ansvarsreguleringer som er spesifisert i sin Oppdragsbekreftelse/ forretningsvilkår.

harduensak.no er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler ved Vurderingen. Som indirekte tap regnes blant annet Brukerens tap som følge av redusert eller bortfalt produksjon eller inntekt, tap av kontrakter/ data/ oppdrag eller forventede besparelser hos Brukeren, at Brukeren ikke har sørget for å avbryte en eller flere frister for sitt erstatnings- og/ eller forsikringskrav (herunder, men ikke begrenset til foreldelsesfrister, meldefrister for forsikringskrav eller erstatningskrav, frister for å avbryte 6 måneders-fristen etter forsikringsavtaleloven § 8-5 annet ledd eller § 18-5 annet ledd), manglende oppfyllelse overfor tredjeparter, medgått tid eller tap i form av reduserte/ tapte kapitalinntekter eller økt skattebelastning/ forverret skattemessig posisjon.

harduensak.no fraskriver seg også uttrykkelig alt ansvar for de forhold angitt i påfølgende Brukervilkår punkt 6.1.1 til 6.1.3:

6.1.1 Ansvarsfraskrivelse for Brukerens sluttresultat, samt utgifter og økonomisk ansvar derav

harduensak.no kan ikke gi noen garantier for at Brukeren vil nå frem med et eventuelt krav overfor et forsikringsselskap eller andre, selv om rådet i Vurderingen skulle være å gå videre med saken. harduensak.no har ikke i noe tilfelle ansvar for de utgifter, utlegg og ansvar som Brukeren måtte pådra seg overfor egen advokat, overfor motpart(er), retten, vitner, engasjert sakkyndig(e) eller andre, ved å benytte Vurderingen som grunnlag for å fremme et krav/ gå videre med saken.

6.1.2 Ansvarsfraskrivelse for Brukerens eventuelle tap, tapte rettigheter, ansvar mv ved ikke å gå videre med saken

harduensak.no kan på samme måte ikke gi noen garantier for at Brukeren ikke ville nådd frem med et krav overfor et forsikringsselskap, skadevolder, motpart eller andre, selv om rådet i Vurderingen skulle være ikke å gå videre med saken. harduensak.no har ikke i noe tilfelle ansvar for det økonomiske tap, tapte rettigheter, ansvar eller annen økonomisk negativ effekt av enhver art Brukeren måtte få som følge av Brukerens valg om ikke å gå videre med sin sak basert på Vurderingen.

6.1.3 Ansvarsfraskrivelse for pådratte utgifter til advokat mv

harduensak.no kan heller ikke gi noen garantier for at advokater Brukeren velger å benytte til å følge opp en registrert sak Brukeren har fått en Vurdering av, ikke på et senere tidspunkt kan komme til å anbefale at Brukeren ikke forfølger saken videre. harduensak.no har ikke i noe tilfelle ansvar for de utgifter, utlegg og ansvar som Brukeren måtte pådra seg ved å benytte Vurderingen som grunnlag for å gå videre med saken. Dette omfatter blant annet utgifter Brukeren pådrar seg ved å engasjere advokat, rådgiver, sakkyndige eller andre, uavhengig av om dette er advokat som inngår i de heri definerte Oppfølgingstjenestene i Brukervilkårenes punkt 7, eller annen advokat eller rettshjelper.

6.2 Brukerens undersøkelsesplikt ved tilgjengeliggjøring av Vurderingen

Ved mottak av Vurderingen fra harduensak.no har Brukeren en undersøkelsesplikt og forplikter seg til å gå gjennom den og selv kritisk vurdere den, i lys av hvilke opplysninger som er meddelt oss på harduensak.no. Vurderingen på harduensak.no er en statisk vurdering av et sett gitte opplysninger/ dokumenter, og det kan ha kommet nye momenter/ opplysninger i saken som vi på harduensak.no ikke er klar over. Brukeren står selv fullt ut ansvarlig for eventuelle handlinger og/ eller unnlatelser Brukeren velger å gjennomføre/ ikke gjennomføre, etter å ha fått tilgjengeliggjort Vurderingen.

6.3 Reklamasjoner – skriftlighetskrav og tidsfrist på 30 dager

Eventuelle reklamasjoner på ytelsen skal skje skriftlig og innen 30 dager fra Vurderingen er tilgjengeliggjort for Brukeren for å være gyldig. Enhver reklamasjon skal rettes skriftlig til e-postadresse eller pr post til: Harduensak.no AS, Kjørbokollen 30, 1337 Sandvika.

6.4 Maksimalbegrensning på eventuelt ikke fraskrevet ansvar på kr. 100.000

I den grad det skulle bli påstått å foreligge ansvar for harduensak.no, som ikke rettsgyldig anses fraskrevet gjennom de ansvarsfraskrivelser som angitt i disse Brukervilkårenes punkt 6.1 eller på annen måte, skal harduensak.no sitt maksimale erstatningsansvar i alle tilfeller være begrenset til kr. 100.000 for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak. Dette gjelder med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra harduensak.no sin side. Denne ansvarsbegrensningen gjør ingen begrensninger i harduensak.no sitt ansvar for dødsfall eller personskader på Brukeren som følge av uaktsomhet hos våre ansatte eller representanter, svik eller svikaktig formidling av feilaktige opplysninger til Brukeren, krenkelse av Brukerens immaterielle rettigheter, eller ved misbruk av konfidensielle opplysninger om Brukeren.

7 OPPFØLGINGSTJENESTENE SOM TILBYS AV HARDUENSAK.NO

7.1 harduensak.no sitt apparat av høyt kompetente forsikringsadvokater

harduensak.no har vi et sterkt og kyndig apparat bestående av erfarne og kompetente forsikringsadvokater stående klar for enhver Bruker, som ønsker å benytte Oppfølgingstjenestene. Ved bruk av disse tjenestene etableres et normalt klient-advokat-forhold, hvor Brukeren kan forvente å få høyt kvalifisert juridisk bistand fra advokater som er kompetente på Forsikringssaker, hvor alle nødvendige nyanser og avklaringer kan håndteres.

Bistanden under Oppfølgingstjenesten er en tjeneste som Brukeren må betale for, under en normal oppdragsavtale med advokaten. Brukeren kan når som helst velge å avbryte denne tjenesten, slik det er anledning til ved ethvert engasjement av en advokat.

7.2 Advokatutgiftene er ofte dekket under Brukerens rettshjelpforsikring

I forsikringstvister med forsikringsselskapet, vil Brukeren ofte ha krav på dekning av sine utgifter til advokat, retten og til vitner under en rettshjelpforsikring. Slik rettshjelpforsikring inngår i enhver normal villaforsikring, innboforsikring, bilforsikring, båtforsikring og i flere andre forbrukerforsikringer. Dette er en forsikring som dekker advokatutgifter opp til en maksimal utbetaling på kr. 80.000, eventuelt kr. 100.000, avhengig av i hvilket forsikringsselskap Brukeren har sin rettshjelpforsikring og hvilke rettshjelpvilkår som gjelder. Brukeren har en egenandel på normalt kr. 4.000 (fast), med tillegg av 20 % av det overskytende. Dersom tvisten dreier seg om et beløp mindre enn maksimal forsikringssum på kr. 80.000, vil maksimal utbetaling under slik rettshjelpforsikring også bli redusert tilsvarende Brukerens økonomiske interesse i saken. Våre advokater vil normalt innledningsvis i en tvistesak anmode forsikringsselskapet om skriftlig å bekrefte at rettshjelpdekning foreligger i den aktuelle tvisten (rettshjelpanmodning). På denne måten kan Brukeren tidlig få oversikt over kostnadsomfanget ved saken.

7.3 Forsikringsselskapets ansvar for å dekke alle dine utgifter

Dersom et forsikringsselskap uriktig har avslått en forsikringsdekning Brukeren har krav på etter forsikringsvilkårene, samtidig som Brukeren har oppgitt korrekte og fullstendige opplysninger til forsikringsselskapet, kan Brukeren ha krav på at forsikringsselskapet betaler alle påførte og nødvendige utgifter til advokat. Kravet på dekning av advokatutgiftene kan i slike tilfeller være begrunnet utenfor forsikringsavtalen, - nærmere bestemt i alminnelig ulovfestet erstatningsrett. Dette er ikke informasjon som fremkommer av noen forsikringsvilkår, men som vi her på harduensak.no kan gi deg og ivareta for deg.

7.4 Mulighet for fri retthjelp eller fritt rettsråd

De Brukere som oppfyller inntekts- og formueskravene og øvrige vilkår for å få fri rettshjelp eller fritt rettsråd, kan på nærmere vilkår få dekket alle eller deler av sine utgifter til advokat av det offentlige gjennom lov om fri rettshjelp. Våre advokater kan bistå med å avklare om slik dekningsmulighet foreligger på et tidlig stadium av saken.

8 OPPHAVSRETTIGHETER

Harduensak.no AS eller våre leverandører har alle opphavsrettigheter i og til tjenester og produkter som dekkes av denne avtalen. Med mindre annet er uttrykkelig regulert eller følger av tvingende regler, har du ikke rett til å fremstille eksemplarer (kopiere), distribuere/ overføre, etterligne, endre, bearbeide og/ eller lage avledede arbeider av informasjon, registreringsskjemaer, kildekode, og/ eller annet materiale som er tilgjengelig på harduensak.no, uansett om dette er elektronisk, papirbasert eller basert på annet medium. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, logoer, varemerker, layout, skjemalogikk, skjemainnhold, lyder, bilder, videopresentasjon, figurer og design fra harduensak.no eller tredjepart.

Eventuelle forslag fra deg til endring av eksisterende tjenester eller produkter fra harduensak.no og/ eller forslag til nye tjenester eller produkter, uansett forslagets form og/ eller innhold, får harduensak.no opphavsrettigheter til når og hvis det utvikles av harduensak.no. Opphavsrettighetene tilfaller harduensak.no vederlagsfritt, med mindre annet skriftlig og uttrykkelig avtales i det enkelte tilfelle.

9 TAUSHETSPLIKT OG PERSONVERN, BEHANDLINGSANSVARLIG

harduensak.no, og alle som opptrer på vegne av harduensak.no, er forpliktet til å bevare taushet om alle opplysninger de blir kjent med om Brukeren og om andre angitte personer og personlige og økonomiske forhold Brukeren gir opplysninger om. Taushetsplikten omfatter alle de personopplysningene Brukeren registrerer via vår internettbaserte tjeneste gjennom bruk av registreringsskjemaer, og/ eller oversender oss via opplastede vedlegg, samt eventuelle personopplysninger som meddeles pr post eller på annen måte. Vi utleverer ikke opplysninger fra vårt Saksregister til noen utenforstående personer eller organer. Alle databehandlere (oppdragstakere) vi til enhver tid måtte benytte til å bistå oss, vil være underlagt samme taushetsplikt som oss.

Taushetsplikten etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for:

 • at opplysningen gjøres kjent for våre harduensak-advokater som deltar i behandlingen av din sak,
 • at opplysningene gjøres kjent for Brukeren eller vedkommende person(er) Brukeren har registrert opplysninger om og opplysningene direkte gjelder,
 • at opplysningene gjøres kjent for andre i den utstrekning de som har krav på taushet samtykker,
 • at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte,
 • at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder, og dette ikke skyldes feilaktig bruk eller avsløringer fra oss,
 • at opplysningene utleveres til nærmere definert mottaker hvis og når det foreligger en rettskraftig forpliktelse fastsatt av kompetent norsk domstol som pålegger utlevering av opplysningene.

Som nærmere beskrevet i Brukervilkårenes punkt 4 har harduensak.no ved samtykke rett til å benytte de definerte nøytrale kundedata som er lagret i vårt Kunderegister, og taushetsplikten gjør ingen endringer i slik bruk.

Dersom du velger å gå videre med saken din, og kontakter en av harduensak-advokatene, vil vedkommende advokat få tilgang til opplysningene du har registrert, herunder Vurderingen, uten hinder av taushetsplikten. Harduensak-advokatene er underlagt streng lovfestet taushetsplikt slik alle advokater er, og de aktuelle opplysningene vil da være undergitt et taushetsbelagt klient-advokat-forhold.

Vår tjeneste innebærer at saksopplysninger som utveksles skjer over krypterte sikre linjer. Lagring av personopplysninger skjer også i kryptert stand. Alle opplysninger du gir på våre skjemaer, er derfor sikret mot innsyn fra uvedkommende.

Vår virksomhet er i overensstemmelse med personopplysningsloven av 14.4.2000 nr 31 og den tilhørende personopplysningsforskriften av 15.12.2000 nr 1265. Meldepliktige behandlinger i virksomheten er meldt til Datatilsynet i tråd med meldepliktsreglene i personopplysningsloven.

Den behandlingsansvarlige hos harduensak.no er den til enhver tid utpekte person i Personvernerklæringen. harduensak.no sin Personvernerklæring med ytterligere opplysninger om hvordan vi behandler personopplysninger finner du her.

10 DIVERSE BEHANDLINGSRELATERTE FORHOLD

Ved å benytte deg av tjenesten her på harduensak.no bekrefter du at det er inngått avtale med blant annet følgende bestemmelser:

 1. harduensak.no har på avtalemessig grunnlag fått rett til å behandle alle de ikke-sensitive personopplysningene som innsamles fra Brukeren og eventuelt fra andre, og som inngår i Saksregisteret og eventuelt etter samtykke også i Kunderegisteret, for å kunne levere vurderingstjenesten(e) som tilbys på harduensak.no.
 2. Brukeren samtykker i at harduensak.no har anledning til å behandle eventuelle sensitive personopplysninger som er gitt fra Brukeren i anledning Vurderingen. Dersom samtykket trekkes etter at Vurderingen er tilgjengeliggjort, vil opplysningene i vårt Saksregister bli slettet fra vårt register innen 2 måneder etter at foreldelseslovgivningens 3 års-frist er utløpt. Opplysningene i Saksregisteret vil ikke bli benyttet til noe annet formål enn til den angitte vurderingen av saken som Brukeren har avtalt.
 3. harduensak.no har ved samtykke fått rett til å lagre nøytrale kundedata i sitt Kunderegister, og til å behandle opplysningene slik det fremgår av Brukervilkårenes punkt 4. Med nøytrale kundedata menes opplysninger om Brukerens navn, adresse, fødselsdato (dd.mm.åååå), mobiltelefonnummer(e), kjønn, e-postadresse(r) og dato(er) for når Brukeren har benyttet tjenesten hos harduensak.no samt hvilke(n) produkttype(r) (forsikringer) henvendelsen(e) gjaldt, så langt de ikke regnes som sensitive etter personopplysningsloven § 2 nr 8. harduensak.no har rett til å benytte e-post og SMS/ MMS i senere henvendelser til Brukerne og annen behandling av personopplysningene i Kunderegisteret, med mindre den til enhver tid gjeldende preseptoriske lovgivningen er til hinder for dette. Denne retten gjør ingen endringer i Brukerens preseptoriske krav til å kunne reservere seg mot markedsføringshenvendelser slik det fremgår av markedsføringsloven § 15 tredje ledd siste setning.
 4. harduensak.no har rett til å kontakte Brukeren ved bruk av e-post og SMS/ MMS-henvendelser i forbindelse med registrering, pålogging og håndtering av nødvendig kommunikasjon med Brukeren for å få gjennomført levering av den avtalte vurderingstjenesten.
 5. harduensak.no har rett til å innsamle, overføre til utlandet, lagre og på annen avtalt måte behandle personopplysningene ved hjelp av våre internasjonale databehandlere slik det er beskrevet i disse Brukervilkårene, blant annet i punkt 1.4.
 6. Brukeren har rett til å kreve retting av personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller på andre måter er mangelfulle, slik personopplysningsloven § 27 fastsetter.
 7. Dersom Brukeren velger å benytte seg av Oppfølgingstjenestene som fremkommer av disse Brukervilkårene, bekrefter Brukeren at harduensak.no kan gi alle opplysningene i Saksregisteret til den ansvarlige advokaten som vil håndtere saken på vegne av Brukeren. Dette er nødvendig informasjon for advokaten i den videre bistanden for Brukeren, og er underlagt taushetsplikt hos advokaten.

11 OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER ETTER DENNE AVTALEN

Harduensak.no AS har rett til å overdra inntil samtlige av sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen til det eller de juridiske subjektet/ -ene som overtar og/ eller fører videre virksomheten under harduensak.no. Slik overdragelse krever ingen spesiell notifikasjon til Brukerne som allerede er omfattet av disse Brukervilkårene. Brukeren har ingen anledning til å overdra noen av sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen.

12 RETTSVALG OG VERNETING

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister som måtte oppstå i minnelighet. Alle tvister i anledning Brukervilkårene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold (herunder tilblivelsesmangler og ugyldighetsspørsmål) skal løses etter norsk rett. Tvister hører inn under de ordinære domstoler. Øst-Finnmark tingrett vedtas som verneting.

* * * * *