Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

1-års fristen 2-livsforsikring 60-% regelen 6-måneders fristen 75-års regelen 85-års regelen Abnorm skadeforvoldelse ACME Adekvanskravet Administrasjonsavsetning Administrasjonsreserve Administrasjonsresultat Administrasjonsstyre Advokatforsikring Aetat Affeksjonsverdi AFIR AFL AFP AFP-tilskottsloven AIDA AISAM Akkumulert First Loss Akkvisisjon Akonto Aksept av risiko Aksessorisk forsikringsagentvirksomhet Aktuar Aldersavtrapping Aldersfradrag Aldersgrenseloven Alderspensjon Aliment Alleårsregelen All-fremtidsforsikring Allokert investeringsavkastning All-risk forsikring Alvorlig sykdom AMICE Angrefrist Angrerett Angrerettloven Ankenemnda for Statens naturskadefond Annen formuesskade Annulasjon Anslått erstatning Ansvar for dyr Ansvarlig kapital Ansvarlig lånekapital Ansvarsforsikring Ansvarsgrunnlag Antenneforsikring Antiseleksjon Apotekpensjonsordningen Arbeid i heimen Arbeidsavklaringspenger Arbeidsdyktighetserklæring Arbeidsforsikring Arbeidsgiveransvaret Arbeidsledighetsforsikring Arbeidsmaskinforsikring Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeids- og velferdsetaten Arbeids- og velferdsforvaltningen Arbeids- og velferdsforvaltningsloven Arbeidsskadeforsikring Arbeidstakerbegrepet Arbeidstaker- og rederiavgiftsrente Arbeidsuførhet Arbeidsulykke Arv av erstatningskrav Ascendentpensjon Ascendentrente Assistanseforsikring Assurandør Assuranse Assuranseforening Asymmetrisk informasjon Atomenergiloven Atomskade Atomskadeforsikring Atomulykke Attføringspenger Attføringsstønad ATV-forsikring Au pair-forsikring Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Autorisasjonsordningen for forsikringsmeglere Autorisasjonsordningen for forsikringsrådgivere Autorisasjonsordningen for personforsikringskonsulenter Autorisasjonsordningen for skadebehandlingskonsulenter AUTOSYS Avbestillingsforsikring Avbruddsforsikring Avbruddsgebyr Avbruddsverdi Avdempet ulykkesbegrep Avkastningsforsikring Avkortning Avkortningsnemnda Avledet tap Avløpstrekant Avløsningsforsikring Avsavnsgodtgjørelse Avtalefestet pensjon Avtale om risikoovergang ved overføring av kollektive personforsikringer mellom forsikringsselskaper Avvergingsplikt Avviklingsresultat Bagatellskader BAL Ballongforsikring Bankassuranse Bankforsikring BankID Bankklagenemnda Banklovkommisjonen Banksikringsloven Baratteri BAR-forsikring Barn Barneerstatning Barneidrettsforsikring Barnepensjon Barnerente Barnesakkyndig kommisjon Barnetillegg Barnetrygd Barns ansvar Barselforsikring Basisbeløp Basiserstatning Basispensjon Bastrup-tillegget Bedriftsgruppeliv Begunstiget Behandlingsavtale Behandlingsforsikring Behandlingsgaranti Benådingsregelen Beregningsrente Bergelønn Berging Berikelseskrav Bestand Bestandspremie Besteårsregelen Betalingsforsikring Betalingsfritak Betingelseslæren Betinget erstatning Bevisbyrde Bilansvaret Bilberging Bilforsikring Billighetserstatning Billighetserstatningsordningen Bilskadeinstituttet Bilskadeinstituttet Verksted Bilskadekontoret BKN Blandet konsern Blindeforsikring BLP Bobestyrerforsikring Bobilforsikring Bobåtforsikring Boligkjøperforsikring Boligsameieforsikring Boligselgerforsikring Boligskifteforsikring Boligtvistnemnda Bonus Bonusfond Borettslagenes Sikringsfond Borettslagsforsikring Borteforsikring Bostyrerforsikring Branncelle Brannfast Brannforsikring Brannkasse Brannklasse Brannskadeskjønn Brannårsaksstatistikk Bransjeavtaler Bransjenorm Bransjestyre liv og pensjon Bransjestyre risiko og skade Brede pensjonsordninger Brekkasjeklausul Brosymptomer BRS Bruksverdi Bruttofisering Bruttoordninger Bruttopremie Bruttoprinsippet Bruttotillegg Bryllupsforsikring Bufferavsetning Bufferkapital Bunadsforsikring Bussforsikring Butikkforsikring Byggeforsikring Byggeklossmodellen Byggeklossprinsippet Byggherreansvar Byggherreforsikring Bygningsforsikring Bygningskasko Bygningsklasse Båtforsikring Båtførerbevis Båtførerregisteret Båthengerforsikring Båt på land-forsikring Båtulykkesforsikring Cabincruiser-forsikring Campingbilforsikring Campingvognforsikring Captive Caravanforsikring Casus mixtus CBNI CEA Cedent CEFOR CEIOPS Cession Claims cooperation/ claims control-klausul Claims handling Claims made-prinsippet Clean cut-reassuranse Combined Ratio Compensatio lucrum cum damno Compensatio-regelen CR Cross liability-prinsippet Culpa Culpacasus-regelen Culpa lata Culpa levis Cut off-klausul Cut through-klausul Dagpenger Dambruddsforsikring Databehandler Dataforsikring Datatilsynskonsesjon Dataassistert skadebesiktigelsessystem DAYSY DBS Debitorforsikring Dekksoffisersertifikat Deklarasjonsforsikring Dekning Dekningsfelt Dekningsomfang Dekningssats Deliktansvaret Delingstall Delkasko Demurrage Den norske Enkekasse Den Norske Forsikringsforening De norske Livsforsikringsselskapers Forening Den rettsmedisinske kommisjon Differanseprinsippet Direct Action Direkte forsikring Direkte krav Diskonteringsfaktor Dispasje Dispasjør Disposisjonsprinsippet DNA DNF Dobbeltforsikring Dokumentforsikring DRK Drosjeforsikring DSF DSP Dusør Dyreansvaret Dødelighet Dødelighetsarv Dødelighetstillegg Dødsfallsforsikring Dødsrisikoforsikring E-111 EDB-forsikring E-forsikring Egenandel Egenandelsforsikring Egenandelsperiode Egenerklæring Egenforsikring Egenforsikringsselskap Egenkapitalbevis Egenkapitalkravet Egenregning Egenrisiko Eiendomsmeglingsklagenemnda Eierskifteforsikring Eksedentassuranse Eksedentreassuranse Eksportkredittforsikring Ekstraforsikring Ektefelle Ektefelleforsikring Ektefellepensjon Ektefelletillegg Ekteparforsikring Ekteskapsloven Ekvivalensprinsippet El-bilforsikring Elde og bruk Elektrisk fenomenskade Elevforsikring Elevreiseforsikring Emballasjeklausul Embedded value Energiforsikring Engangsbetalt alderspensjon Engangspremie Enkekasseloven Enkekassen Enkemannspensjon Enkemannspensjonsdommen Enkepensjon Enkerente Entrepriseforsikring Entusiastforsikring EPES Erstatning Erstatningsansvar Erstatningsarv Erstatningsavsetning Erstatningsnemnda for voldsofre Erstatningsoverdragelse Erstatningssum Erstatningsutmåling Ervervsmessig invaliditet Ervervsuførhet ESS Etablererforsikring Etnisk differensiert forsikringspremie Etterbetalingsrenter trygdeytelser Etterlattepensjon Etteroppgjør Ettårsfristen Europeisk Helsetrygdekort Event cancellation-forsikring Excedentreassuranse Excess of loss-kontrakt Ex gratia-erstatning Faginvaliditet Fakultativ reassuranse FAL FAL 1930 Falck Sykkelregister Familiepensjon Fangst- og utstyrsforsikring Farefelt Fareklasse Fareøkning Farlig sport Fartsområde Felleserklæringen Fellesforvaltning Felleshavari Felleskostnadsforsikring Felles kunderegister Fellesordningene Fellespensjonskasse Fellespolise FER FG-godkjent FHF Filial Filialers partsevne Finansiell gruppe Finansieringsvirksomhetsloven Finansinstitusjon Finansklagenemnda Finanskonsern Finansportalen Finanstilsynet Finnerlønn Firmabilforsikring Firmaagent Fiskeoppdrettsforsikring Fiskernes Ulykkeskasse Fiskerpensjon Fiskeskippersertifikat Fjørfeforsikring FKK FKN Avkortning FKN Eierskifte FKN Person FKN Skade FL Fleksibel alderspensjon Flerskader Flerstedsforsikring Flerårsforsikring Flodbølgeargumentet Flyforsikring Flyklagenemnda Flykonkursforsikring Flytteforsikring Flyttegebyr Flyttegodsforsikring Flytterett Flåteavtale Flåteforsikring FNH FNO FNS Folkeforsikring Folketrygdloven Folkevalgtepensjonsordningen Follow the fortunes-klausul Follow the settlement-klausul Fondsforsikring Fondspensjon Force majeure Foreldelse Foreldreansvaret Foreldrepenger Foreløpige uførepensjon Foreningsforsikring Foreningsgruppeliv Foreningspensjonsordning Foretakspensjonsloven Foretakspensjonsordning Forfallsrente Forfalt premie Forholdstall Formuesansvarsforsikring Formuesskade Formuesskadeansvarsforsikring Formuesskadeforsikring Forsett Forsikrede Forsikring Forsikring mot tap av felleskostnader Forsikringsagent Forsikringsagentvirksomhet Forsikringsaksjeselskap Forsikringsallmennaksjeselskap Forsikringsattest Forsikringsavtale Forsikringsavtaleloven Forsikringsbedrageri Forsikringsbekreftelse Forsikringsbestand Forsikringsbevis Forsikringsdirektiv Forsikringsdusør Forsikringsfilial Forsikringsfond Forsikringsformidling Forsikringsformidlingsloven Forsikringsgaranti Forsikringsgiver Forsikringshistorisk Forum Forsikringsinteresse Forsikringsklagekontoret Forsikringsklagenemnda Forsikringsklasse Forsikringsloven Forsikringslovutvalget Forsikringslovvalgsloven Forsikringsmarkedet Forsikringsmegler Forsikringsmegling Forsikringsmessige avsetninger Forsikringsobjekt Forsikringsplikt Forsikringspolise Forsikringsportalen Forsikringspremie Forsikringsrådet Forsikringsrådgivning Forsikringsselskap Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd Forsikringsselskapers partsevne Forsikringsskadenemnda Forsikringsskjønn Forsikringssted Forsikringssum Forsikringssvik Forsikringssøker Forsikringstaker Forsikringstekniske avsetninger Forsikringsteknisk resultat Forsikringstid Forsikringsverdi Forsikringsvilkår Forsikringsvirksomhetsloven Forsinkelsesforsikring Forsinkelsesrente Forsørgede Forsørgertapserstatning Forsørgingstillegg FORT Fortsettelsesforsikring Forventningsvernet FOSS Fosterforsikring Fotoutstyrsforsikring Fraksjonert betaling Fraktinteresseforsikring Franchise Frimerkesamlingsforsikring Fripolise Fripoliseregisteret Fripoliseverdi Fritidsboligforsikring Fritidsbåtforsikring Fritidsbåtskippersertifikat Fritidshus Frontgebyr Fronting Fryseforsikring Fulltegningsforsikring Fullverdiforsikring Funksjonsevne FVL 1911 FVL 1988 FVL 2005 Føderåd Fødselsforsikring Fødselsnummer Følgeplikten Følgeskade Følgetap Føllforsikring Førerkortklausul Førerkortregisteret Førerulykkesforsikring Førleveringsrisiko Førsterisiko Førsterisikoforsikring Førtidspensjon G Garantiforsikring Garantikassen for fiskere Garantiordning Garantiordningsavsetning Garantipensjon Gartneriforsikring Gaveforsikring Generalagent Generelle vilkår Generell kredittgrense GFF Gjeldsforsikring Gjeldsulykkesforsikring Gjenanskaffelsesverdi Gjenforsikring Gjenforsikringsdirektivet Gjenforsikringsmegling Gjenforsikringsselskap Gjenkjøp Gjenkjøpsfradrag Gjenkjøpsverdi Gjennomsnittspremie Gjennomsnittsrente Gjenoppbyggingsklausul Gjenoppbyggingsverdi Gjenoppføringstillegg Gjenopptagelse Gjenopptak av personskadeoppgjør Gjensidige Forsikringsenheters Forening Gjensidige Skipsassurandørers Komite Gjensidig selskap Gjenvinning Gjenvinningsforsikring Gjenåpning Gjer-kriteriet Glassforsikring Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring Godsansvarsforsikring Golfforsikring Grace periode Gravferdsstønad Grenseforsikring Grenseoverskridende virksomhet Gressklippertraktorforsikring Grov uaktsomhet Grunnbeløpet Grunnfondsbevis Grunnforsikring Grunnlagsrente Grunnpensjon Grunnskade Gruppefritak Gruppelivsforsikring Gruppelivsordningen Gruppeopprykk Gruppesøksmål Grønt Kort Grønt Kort-systemet GSK Gyroplanforsikring Halvforsikring Handicapforsikring Handlingsklausul Harduensak.no Harlem-utvalget Havari Havarikommisjon Havbruksforsikring HELFO Helforsikring Helikopterforsikring Helseattest Helseforsikring Helseforverring Helsegebyr Helseklausul Helsetillegg Helårsforsikring Hendelig uhell Hengerforsikring Henstand Hesteforsikring Hestehengerforsikring Hindringssammenheng Hjemforsikring Hjemmearbeidserstatning Hjemmelskrav Hobbydyrforsikring Hole in one-forsikring Honoraravtalen Hovedforfall HTA Hundeforsikring Husbukkforsikring Husbåtforsikring Husdyrforsikring Huseieransvar Huseierforsikring Husforsikring Hushjelpprinsippet Husleieforsikring Hussoppforsikring Husstandsmedlem Hvilende pensjonsrett Hvitvaskingsreglene Hybrid tjenestepensjonsordning Hypotekforsikring Hypotetisk årsak Hyre- og effektforsikring Hytteforsikring Hærverk Høyesterettspensjonsordningen IAIS IBNR Identifikasjon Identitetstyveri Id-forsikring Idrettsforsikring Idrettsskade Id-tyveriforsikring IEU IFU IGA-avtalen Ikke-proporsjonal reassuranse Ikke-økonomisk tap IKT-forsikring Indeksregulert forsikring Indirekte forsikring Indirekte tap Individuell forsikring Individuell kapitalforsikring Individuell pensjonsforsikring Individuell pensjonsordningsloven Industriforsikringer Informasjonsansvaret Informasjonsplikten Innbo Innboforsikring Innbrudd Innbruddsforsikring Innbruddstyveriklausul Inndragningsforsikring Innfrielsesvaluta Inngangsinvaliditet Innkjøpsordning Innløsningspremie Innretningsplikt Innsjekket bagasje Innskuddsfritak Innskuddspensjon Innskuddspensjonsforetak Innskuddspensjonsloven Innskuddspremie Innskuddspremieplan Innsynsrett Inntektsevne Inntektsgarantiforsikring Inntektspensjon Insektsforsikring Insitamentsproblemet Insolvens Instrumentforsikring Interesseforsikring Interkommunal pensjonskasse Internal Regulations between Bureaux Internasjonalt forsikringsbevis International Group Agreement International Group of P&I Associations Internettforsikring INTOPS-avtalen Invalidepensjon Invaliderente Invaliditetstabell Investeringsvalgporteføljen IOPS IOSCO IPA IPA-link IPF IPO IPS IPS-loven IT-forsikring IUP IAA Jaktforsikring Jakthundforsikring Juridisk person Justeringsforsikring Justissekretariatene K2005 Kameraforsikring Kan-fradraget Kapitaldekning Kapitaldekningsforskriften Kapitaldekningskrav Kapitalforsikring Kapitaliseringsfaktor Kapitaliseringsrente Karens Karenstid Kaskoforsikring Kaskointeresseforsikring Kasteballavtalen Katastrofereserve Katteforsikring Kausalitet Kausjonsforsikring Kidnappingsforsikring Kjernekapital Kjæledyrforsikring Kjønnsdifferensiert forsikringspremie Kjønstad-utvalget Kjørelengde Kjørelengdeklausul Kjøretøyregister Klagenemnd Klagenemnda for flypassasjerer Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmegling Klagenemnda for pakkereiser Klagenemnda for takstmenn Klokkeforsikring KLP Knekkpunkt Koassuranse Kollektiv forsikring Kollektiv pensjon Kollektivporteføljen Kollektiv ulykke Kombinert forsikring Kommuneforsikring Kommuteringsavtale Kompanjongforsikring Kompensasjonsrelevans Kondemnering Konfidensialitet Konkursforsikring Konsekvenstap Konsernforsikring Konsernkunderegister Konsernpensjonskasse Konsesjonsklasse Konsesjonsprinsippet Konsesjonsvilkår Konstateringstidspunkt Kontantklausul Kontantstøtte Kontoforsikring Kontoføring Kontokurant Kontoordning Kontoret for voldsoffererstatning Kontraheringsplikt Kontraktsansvaret Kontraktsgaranti Kontraktshjelperansvaret Kontraktshjelperidentifikasjon Kontraktsinngåelseskostnad Kontrollansvaret Kontrollkomite Korrupsjonsansvaret Kortforsikring Korthalet forsikring Korttidsforsikring Kostnadsandel Kostnadsmargin Kostnadsprosent Kreditorbeslag i erstatningskrav Kreditormora Kreditorvern Kredittforsikring Kredittforsikringsselskap Kredittilsynet Kredittopplysninger Kreftforsikring Krigsforsikring Krigspensjon Krigsrisiko Krigsskadeerstatningsloven Krigsskadeskipnaden Kriminalitetsforsikring Kriseforsikring Kritisk sykdom Krone for krone-fradraget Kroppsforsikring Kryssalg Kryssansvarsunntak Krysslivsforsikring Krysstegning Kryssubsidiering KS Kulanse Kumulasjon Kundekontroll Kundekredittforsikring Kunstforsikring Kupongpolise Kursreguleringsfond Kvotereassuranse LAF Landbasert skadeforsikring Landbruksforsikring Landstedsforsikring Langhalet forsikring Lastebilforsikring Lastebiltilhengerforsikring Ledighetsforsikring Ledsagerpensjonsordningen Legeforetakenes Pensjonsordning Legemiddelansvarsforeningen Legemiddelforsikring Legemiddelforsikringspoolen Legemsforsikring Legitimasjonskontroll Leiebilforsikring Lemping Leren-modellen Levealdersjustering Lineært opptjeningsprinsipp Lisensforsikring Listesykdom Lite å legge til last Livcaptive Livforeningen Livkonto Livrente Livsarving Livsarvingspensjon Livsforsikring Livsforsikringsbestand Livsforsikringsdirektivene Livsforsikringsforskriften Livsforsikringsregisteret Livsforsikringsselskap Livslønnsprinsippet Livsløpsopptjening Lloyd's LOF LOI Loss of hire-forsikring Loss of License Lovbruddsforsikring Lovlig interesse Lovpliktig forsikring Luftbefordringsansvarsforsikring Luftbefordringsforsikring Luftskipsforsikring Lyte Løpende forsikring Løpende pensjon Løsøre Løsøreforsikring Låneforsikring Malus Mandat Manglende betalingsvilje Mannskapsforsikring Marine forsikring Maskinskadeforsikring Matfiskforsikring MC-forsikring Medforsikret Medisinsk invaliditet Medlem Medvirkning Meglerforsikring Meglerfullmakten Meglerprovisjon Meglingsforbudet Meldefrist Meldeplikt Mellommarkedet Ménerstatning Mer enn lite å legge til last Merkeforsikring Messeforsikring Midlertidig dekning Midlertidig forsikring Midlertidig særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet Midlertidig udyktighetserklæring Midlertidig uførestønad Mikroflyforsikring Miljøforsikring Minikasko Minstepensjon Minste pensjonsnivå Modifisert hovedårsakslære Monoline Mopedbilforsikring Mopedforsikring Moralsk hasard Morarente Moratorium Motorklippertraktorforsikring Motorseilerforsikring Motorseilflyforsikring Motorsykkelforsikring Motorvognansvaret Motorvognansvarskomitéen Motorvognforsikring Motorvognforsikringsdirektiv Motorvognheftelsesregisteret Motorvognregisteret Motregning Multitraumer Myntsamlingsforsikring Nagelfast Nakkeslengskade NAMIC Naturalerstatning Naturlig premie Naturskade Naturskadefondsavsetning Naturskadeforsikring Naturskadeforsikringsloven Naturskadeloven Naturskadepoolen NAV NAV Helsetjenesteforvaltning NAV-loven Neddempet hushjelpprinsipp Nedvekting Nettbankforsikring Nettoordninger Nettotap Nevnden for helsebedømmelse NFF NFJF NFT NIS NIS-loven NL Nocebo-effekten Nominell verdi Non marine forsikring Non-proporsjonal reassuranse NOR Nordisk Forsikringstidsskrift Norges Forsikringsforbund Normvilkår Norsk Atomforsikringspool Norske Assuransemegleres Forening Norske Forsikringsmegleres Forening Norske Forsikringsmegleres Forening - Etisk Råd Norske Lov Norske Sjø Norsk Flyforsikringspool Norsk Forsikringsjuridisk Forening Norsk Internasjonalt Skipsregister Norsk Legemiddelforsikring Norsk Naturskadepool Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pensjon Norsk Sjøforsikringsplan Norsk Skipsregister NPE NSAB NSPL NUF Nyfødtforsikring Ny opptjeningsmodell Nyverditillegg Næringsbåtforsikring Næringsforsikring Næringslivsforsikring Nødrett Nødverge Nøkkelmannsforsikring Nøkkel- og papirforsikring Nådd alder Objektiv egenrisiko Objektive risikoforutsetninger Objektiv helseklausul Objektivt ansvar Obligatorisk forsikring Obligatorisk innskuddspensjon Obligatorisk reassuranse Obligatorisk tjenestepensjon Obligatorisk tjenestepensjonsloven Observert naskingsforsikring Offentlig administrasjon Offentlig tjenestepensjon OIP Omsetningsforsikring Omsetningsverdi Omsorgsopptjening Omsorgspoeng Operapensjonsordningen Operasjonsforsikring Oppdragstakerbegrepet Oppdragstakerpensjonsordningen Oppdrettsforsikring Oppgjørskontroll Oppgjørssamarbeid Opplagsforsikring Opplagskaskoforsikring Opplevelsesforsikring Opplysningsplikten Oppreisning Oppsatt livrente Oppsatt pensjon Oppsigelsesfrist Oppsigelsesrett Opptjeningstid Opptjent premie Ordførerordningen Organansvaret OTP OTP-loven Overdragelse Overdragelse av erstatningskrav Overdødelighet Overføringsavtalen Overføringsavtalens Sikringsordning Overinvaliditet Overlevelsesrente Overskuddsfond Overtakst P&I-forsikring P&I-klubben Pakke for pakke-prinsippet Pakkeforsikring Pakkereisenemnda Panteerklæring Panthavergarantiordningen Panthavergarantipoolen Panthaverinteresse Panthaverinteresseforsikring Panthaverklausul Parallell-metoden Partiell skade Partnerforsikring Partnerpensjon Pasientforsikring Pasientskadenemnda Passasjeransvarsforsikring Passasjerulykkesforsikring Pauschalpolise Pay to be paid-klausul PC-forsikring Pelsforsikring Pensjon Pensjon for selvstendig næringsdrivende Pensjonistenes overskuddsfond Pensjonsbeholdning Pensjonsbevis Pensjonsfond Pensjonsforetak Pensjonsforsikring Pensjonsgivende inntekt Pensjonsgrunnlag Pensjonskapitalbevis Pensjonskasse Pensjonskassedirektivet Pensjonskommisjonen Pensjonskonto Pensjonskontoret Pensjonsmelding Pensjonsordning Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Pensjonsordningen for folkevalgte Pensjonsordningen for leger Pensjonsordningen for Operaen Pensjonsordningen for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem Pensjonsordningen for Ordførere Pensjonsordningen for sykehusleger Pensjonsordningen for sykepleiere Pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten Pensjonsplan Pensjonspoeng Pensjonsreformen Pensjonsspareavtale Pensjonstap Pensjonstrygden for fiskere Pensjonstrygden for sjømenn Permisjonsavtalen Personalgaranti Personforsikring Personopplysninger Personopplysningsforskriften Personopplysningskonsesjon Personopplysningsloven Personskade Personskadeerstatningsutvalget Petroleumsforsikringsfondet Petroleumsforsikringsfondsloven Piratforsikring Plentraktorforsikring Plussforsikring PMP-forsikring Polise Poliselån Pollutor pays-prinsippet Pool Pool-avtalen Pool Re PORT Post for post-prinsippet Premie Premieansvar Premieavsetning Premiefond Premiefritak Premiereserve Premierestanse Premieristorno Premievarsel Preskripsjon Prioriteringsansvaret Privatflyforsikring Privatmannsansvar Privat tjenestepensjon Produktansvar Produktansvarsforsikring Produktansvarsloven Produktpakke Progressiv erstatning Proporsjonal reassuranse Pro rata-regelen Prosjektforsikring Protection and Indemnity Proveny Provisjon Provisjonsforbudet PSN PTS Påbudsforsikring Påkravsrente Påløpne erstatninger Påregnelighetskravet Påvirkningshandel Quebec Task Force Ransforsikring Rasekattforsikring RBNS Reaksjonsterskelen Real First Loss Reassurandør Reassuranse Reassuranseavsetning Reassuransedirektivet Reassuranseselskap Recall Redegjøringsplikten Redning Redningsforsikring Redningskostnad Redningsplikt Redningstiltak Redningsutgiftsforsikring Reduksjonsmetoden Refusjonsordningen Regattaforsikring Regelverket Register over forsikringssøkere og forsikrede Register over kontantinnløste kjøretøyer Register over livsforsikringer og pensjoner Regjeringsadvokatpensjonsordningen Regnværsforsikring Regress Regressavtalen Regressavtalen personforsikring Regressfrafall Regressutvalget Regulering Reguleringspremie Rehabilitering Reinstatement Reiseassistanseselskap Reiseforsikring Reise- og sykeforsikring Reisesykeforsikring Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester Reklamasjonsnemnda for takstmenn Reklamasjonsplikt Remplasseringsforsikring Rente Renteberegning.no Renteforsikring Rentenevrose Renteresultat Rent formuestap Reservasjon Restanse Restverdiforsikring Restverdiredning Resultatgrad Retroaktivt hjelperansvar Retrocedent Retrocession Retrocessionær Rettferdsvederlagsordningen Rettferdsvederlagsutvalget Rettighetshaver Rettshjelpforsikring Rettshjelputgiftsdekningen Returreiseforsikring Revisjonsutvalg Riggforsikring Risikoanalyser Risikoavlastning Risikobegrensning Risikoendring Risikoerstatning Risikoforsikring Risikoklasse Risikopremie Risikoresultat Risikoutjevningsfond Ristorno ROFF ROKK ROLP RU Ruteforsikring RVR Rørledningsskade Rådgivningsansvaret Råteforsikring Sakkyndig erklæring Samboer Samboerpensjon Sameieforsikring Samordning Samordningsloven Samordningsregelen Samskyldnere Samtykkeerklæring Scooterforsikring SDR Security Seddelsamlingsforsikring Seilbåtforsikring Seilflyforsikring Sekundærforsikring Sekundært forretningskjennetegn Selskapsporteføljen Selvassurandør Selvassuranse Selvmordsklausul Selvrisiko Sensitive personopplysninger Sentralt kunderegister Separasjonsprinsippet Sertifikatforsikring Sesongvariert risiko Seteforsikring SHT Sikkerhetsansvar Sikkerhetsavsetning Sikkerhetsfond Sikkerhetsforskrift Sikkerhetsrabatt Sikkerhetsventilen Sikrede Sikredes livsforhold Sikringsordningen Simpel uaktsomhet Simultaneous payment-klausul Simultanskader Sinnssykes ansvar Sjøassurandørenes Centralforening Sjøflyforsikring Sjøforsikring Sjøforsikringsplanen Sjømannspensjon Sjømegler Sjørøveridekning Sjøtrygd Sjøtrygdelag Sjøtrygdelagsloven Skadebehandling Skadebeløp Skadebetinget invaliditet Skadebot Skadedyrforsikring Skadeforebyggende forum Skadeforebygging Skadeforsikring Skadeforsikringsbestand Skadeforsikringsdirektivene Skadeforsikringsselskap Skadeforsikringsselskapenes Forening Skadegrad Skadelidte Skademelding Skadenemndene for kollektiv forsikring Skadeoppgjørsrelevans Skadeprosent Skaderegulering Skadereserve Skadereserveprosent Skadeserstatningsloven Skadeskjønn Skadestatistikk Skadetaksering Skadevirkningsprinsippet Skadevolder Skadeårsaksprinsippet SKAFOR Skal-fradraget Skatteulempe Skifteutleggsrente Skjulte handlinger Skjult handlingsklausul Skjult sikkerhetsforskrift Skjønn Skogbruksforsikring Skogforsikring Skoleelevforsikring Skoleforsikring Skoleulykkesforsikring Slepejolleforsikring Sluttlønnsprinsippet Smitteeffekt Smitteforsikring SMS-forsikring Smykkeforsikring Småbåtforsikring Småbåtloven Småbåtregisteret Småflyforsikring Småkasko Snømangelforsikring Snøscooterforsikring Solidaransvar Solidarisk forsikring Solvens 2 Solvenskapital Solvensmargin Solvensmarginkapital Solvensmarginkravet Sommerhusforsikring SOP Soppforsikring Sosiale hensyn Sosialforsikring Spareforsikring Spareursforsikring Spedbarnsforsikring Spedisjonsforsikring Spesialløsninger Spesialrisiko SPK SPK-modellen Sprinklerdatabasen Standard Formular 2007 Standardiseringsforskriften Startbonus Statens Havarikommisjon for Transport Statens Naturskadefond Statens Pensjonskasse Statens Pensjonskasseloven Statens Petroleumsforsikringsfond Statens sivilrettsforvaltning Statens utenlandsreiseforsikringsordning Statens Varekrigsforsikring Statisk risiko Statsrådspensjon Statsrådspensjonsloven Stikkledningsskade Stop loss-forsikring Stop loss-reassuranse Storbilforsikring Storkasko Storm- og haglskadeforsikring Stortingets billighetserstatningsordning Stortingets rettferdsvederlagsutvalg Stortingspensjonsloven Stortingsrepresentantpensjon Streikeforsikring Stresstest Studentforsikring Styreansvarsforsikring Styringsgruppe Subsidiaritetsklausul Suksessive skader Sumforsikring Superforsikring Supplementserstatning Supplerende stønad Surplus line-reassuranse Svangerskapspenger Svik Svikstatistikk Sykdomsforsikring Sykeavbruddsforsikring Sykeforsikring Sykehuslegepensjonsordningen Sykehuspengeforsikring Sykekasse Sykelønnsforsikring Sykemeldingsforsikring Sykepengeforsikring Sykepleierpensjonsordningen Syketrygden Sykkelforsikring Sykkelregister Symptomklausul Symptomperiode Synsforsikring Særaldersgrense Særlig sårbarhet Særrisiko Særskilt kredittgrense Særtillegg Særvilkår Søk- og redningsforsikring Sårbarhetsmaksimen Sårbarhetsprinsippet Sårbarhetsregelen Tabbeforsikring Takkledningsskade Taksert forsikringsverdi Takstmannsklagenemnda Tannskadeforsikring Tapsbegrensningsplikt Tapsfelt Tapsforsikring Tapt hjemmearbeidsevne Tariff TAU Taushetsplikt Taxiforsikring Tegning Teknisk verdi Terminerstatning Termintillegg Termoklausul Terms as original Terrorforsikring Terrorhandling TFF The Nordic Association of Marine Insurers Tidligpensjon Tidsavgrensningsprinsippet Tidsbegrenset uførestønad Tidsbegrenset årsakssammenheng Tidstapforsikring Tilbakebetalingsrett Tilbakeføringsfond Tilbakekallsforsikring Tilbaketakelsesforsikring Tilhengerforsikring Tilleggsavsetninger Tilleggserstatning Tilleggsforsikring Tilleggskapital Tilleggspensjon Tilleggspremie Tilskottsloven Tilskuddsplikt Tilsynskomitéen Tingforsikring Tingskade Tjenestepensjon Tjenestepensjonsordning Tjenestereiseforsikring Tohjuling Tolivsforsikring Tomteforsikring Toppforsikring Tort og svie Tort og svie-erstatning Totalskadegaranti Trafikkansvarsutvalget Trafikkforsikring Trafikkforsikringsforeningen Trafikkskadeavgift Trafikktrygd Trailerforsikring Traktorforsikring Transportforsikring TRAST Tredjemannstap Tredjepartstap Tremannsutvalget TRIA Trimaranforsikring Trippelforsikring TRIPRA Trygdeavtale Trygdeerklæring Trygdeetaten Trygdeforsikring Trygdekasse Trygdelag Trygdetid Trygghetsavtale Trygghetsforsikring Trygghetskonto Tverrsektoriell finansiell gruppe Tvilsrisiko Tvisteløsningsnemnda for nakkeslengskader Tvungen forsikring Typekonsesjon Tyveriforsikring Uaktsomhet Uberettiget straffeforfølgingserstatning Udyktighetserklæring Uflaksforsikring Ufødtforsikring Uføreforsikring Uføregrad Uførekapital Uførepensjon Uførerente Uførestønad Ugunstig utvalg Uklarhetsregelen Ulovlige interesser Ulykke Ulykkesforsikring Ulykkesskade Ulykkestrygd Underagent Underforsikring Underslagsforsikring Understellsregisteret for eldre kjøretøy Undertariffering Underwriter Ungdoms ansvar Ung ufør-ordningen Unit linked Urforsikring Utleieforsikring Utlikningsordning Utmelding Utmåling Utstillingsforsikring Utstyrsforsikring Uttaksgrad Uvesentlighetslæren UW guidelines Valorensforsikring Valutaforsikring Vannledningsskadeforsikring Vannskadekontoret Varehengerforsikring Varekrigsforsikring Varekrigsforsikringsloven Varelagerforsikring Varetektsforsikring Varetektsklausul Varslingsfrist Vartpenger VASK Vederlagskrav Vedlikeholdsklausul Vedlikeholdsskade Veihjelpsbevis Veihjelpsforsikring Veksthusforsikring Ventegodtgjørelse Ventelønn Venter Barn-forsikring Verdigjenstandsforsikring Verdisaksforsikring Verkstedsoverenskomsten Verktøyforsikring Vernepliktsopptjening Veteranbilforsikring Veteranbåtforsikring Vilkårsnormen Vilkårstolkning Villaforsikring Villedningsansvaret Vinningsavståelseskrav Vinningsforbud Virusforsikring Voldsoffererstatning Voldsoffererstatningen Voldsoffererstatningsloven Vrakfjerningsforsikring VSK Værforsikring Våpenforsikring Våtrom Våtromsnormen WAD Whiplash White label-forsikring www.finansportalen.no www.harduensak.no www.norskpensjon.no www.renteberegning.no XL-kontrakt Yacht-forsikring YFF Yrkesbåtforsikring Yrkeshemming Yrkesløsøre Yrkesmessig invaliditet Yrkesskade Yrkesskadeerstatning Yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikringsforeningen Yrkesskadeforsikringsloven Yrkesskadeforsikringsordningen Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki Yrkesskadetrygdloven Yrkesvalghemming Ytelsespensjon Zeppeliner-forsikring Ærbarhetsregelen Ærbarhetsstridig forsikring Øyeforsikring Åpen polise Årlig rebalansering Årsakssammenheng Årsforsikring Årsregnskapsforskriften