Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

75-års regelen
Betegnelse på en regel i Stortingsrepresentantenes og vararepresentantenes pensjonsordning som innebærer at når summen av representantens alder og funksjonstid på Stortinget er 75 år, trer pensjonsrettighetene i kraft tidligere enn grensen som ellers gjelder på 65 år. Tid som statsråd teller med i beregningen ved uttak av stortingsrepresentantpensjon etter 75-års regelen. Se også Stortingsrepresentantpensjon. Denne 75-års regelen fikk kritikk fra Kjønstad-utvalget som fremla sin ekspertvurdering 8.1.2009 kalt Rettssikkerhet ved tildeling og oppfølging av stortingspensjoner, etter at Riksrevisjonen hadde avdekket omfattende feilutbetalinger til tidligere stortingsrepresentanter. Se også Kjønstad-utvalget. I forbindelse med planene om innføring av den nye pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer mv, er 75-års regelen for stortingsrepresentanter foreslått opphørt fra tidspunktet den eksisterende pensjonsordningen lukkes. Nåværende og tidligere stortingsrepresentanter som har opptjent rettigheter etter 75-års regelen, det vil si representanter som har mer enn 10 års funksjonstid ved utløpet av stortingsperioden 2013, kan fortsatt gå ut i pensjon. Det vil følgelig måtte utformes regler for en lang overgangsordning antakelig frem til i hvert fall år 2042.
Sist oppdatert 20.04.2013 kl 17:32:56

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .