Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

85-års regelen
Betegnelse på en regel som gjelder i offentlige tjenestepensjonsordninger i yrker med særaldersgrense, som kan gi rett til å gå av med alderspensjon inntil 3 år før særaldersgrensen. Alderspensjon fra Statens Pensjonskasse eller en annen leverandør av offentlige tjenestepensjonsordninger kommer som hovedregel først til utbetaling når medlemmet fratrer sin stilling ved, eller etter, den aldersgrense som gjelder for stillingen. Hvis et medlem fratrer tidligst tre år før yrkets særaldersgrense, vil medlemmet få utbetalt full alderspensjon allerede fra slikt tidligere fratredelsestidspunkt dersom summen av tjenestetid og alder er minst 85 år. Herav betegnelsen 85-års regelen. Et eksempel kan være en politibetjent hvor særaldersgrensen er 60 år, med 30 års tjeneste, som kan gå av med pensjon allerede ved fylte 55 år. I yrker uten slik særaldersgrense er aldersgrensen 70 år, med mulighet for alderspensjon fra 67 år (som de fleste oppfyller uten problemer), eventuelt tidligere etter reglene for AFP. Se også Særaldersgrense.
Sist oppdatert 03.05.2013 kl 11:12:45

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .