Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Abnorm skadeforvoldelse
Betegnelse på en type handlinger som ligger utenfor tradisjonell norsk erstatningsrettslig påregnelighet, men som likevel kan medføre erstatningsrettslig ansvar. Dommen i Rt 2007 side 1665 (Vekterdommen) er et eksempel på et slikt alternativt og meget strengt ansvar ved identifikasjon når egne eller kontraktshjelperes ansatte påfører oppdragsgiver ansvar. Nevnte dom gjaldt forsettlig brannstiftelse, men kan også tenkes anvendelig ved andre skadevoldende atypiske handlinger som sabotasje, terror, forsettlig skadeverk, innbrudd, ran etc. Temaet er drøftet av professor dr. juris Kai Krüger i Tidsskrift for Erstatningsrett, 2010 side 5 flg:Pyroman i vekterklær - Refleksjoner over arbeidsgiveransvar i kontraktsforhold etter Rt. 2007 s. 1665. Se også artikkel av lagdommer Bjørn Engstrøm i Tidsskrift for Erstatningsrett 2009 side 5 flg:Arbeidsgiveransvaret, særlig om arbeidstakerens forsettlige skadeforvoldelse.
Sist oppdatert 09.12.2010 kl 13:13:53

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .