Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Adekvanskravet
Et av kravene innen erstatningsretten som må foreligge for at det skal kunne konstateres et erstatningsansvar. Kravet blir normalt formulert som at det må foreligge adekvat årsakssammenheng mellom ansvarshendelsen og skaden/ tapet. Kravet innebærer at de enkelte tapsposter må være påregnelige, både vurdert etter sin art og etter sin størrelse. I Rt 2001 side 320 (Nilsen-dommen) har Høyesterett foretatt en drøfting av adekvanskravet, hvor påregnelighet er ett av flere momenter. Det er også et krav til en viss nærhet i sammenhengen mellom ansvarshendelsen og skaden, slik at skaden ikke er for fjern, avledet eller indirekte. Kjernebegrunnelsen for det erstatningsrettslige kravet til adekvans er at ønsket om å forhindre den aktuelle type skade/ tap må samsvare med begrunnelsen for den aktuelle aktsomhetsnormen. Se følgende dommer fra personskadeerstatningsretten: Rt 1992 side 64 (P-Pille II-dommen), Rt 1997 side 1 (Rossnes-dommen), Rt 1998 side 1565 (Lie-dommen), Rt 2000 side 418 (Thelle-dommen), Rt 2000 side 620 (Inneklima-dommen), Rt 2000 side 915 (Dispril-dommen), Rt 2007 side 172 (Schizofreni-dommen) og Rt 2007 side 158 (Pseudoanfall-dommen). Kravet til påregnelighet drøftes normalt i forhold til spørsmålet om skadefølgen statistisk sett er påregnelig (sannsynlighetsvurdering) og i hvilken grad skadevolderen var i stand til å kunne forutse skadefølgen. Har vedkommende særlig kyndighet/ innsikt/ kompetanse vil dette bli tillagt vekt ved å øke kravet til skadevolders evne til å se/ overskue påregnelige konsekvenser. I Rt 1983 side 205 har Høyesterett i kontraktsansvarsretten formulert kravet for å kunne kreve erstatning slik at de enkelte tapsposter må stå i en rimelig nær sammenheng med misligholdet; tapet må ikke være for fjernt, avledet eller upåregnelig. Adekvansvurderingen leder ut i en helhetsvurdering, som i noen grad innebærer en viss normalisering av erstatningsansvaret og utmålingen. Kravet til adekvat årsakssammenheng gjelder både erstatningsansvar i kontrakt (kontraktsansvaret) og erstatningsansvar utenfor kontrakt (deliktansvaret). Casus mixtus er et unntak fra adekvanskravet. Se også Casus mixtus.
Sist oppdatert 09.05.2013 kl 16:26:55

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .