Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Advokatforsikring
Skadeforsikring i form av formuesskadeforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret advokater kan pådra seg i sin profesjonsutøvelse. Forsikringen kan tegnes som en kollektiv dekning gjennom Den Norske Advokatforeningen, eller som en individuell dekning i andre forsikringsselskaper. Den kollektive dekningen omfatter også den lovpliktige sikkerhetsstillelsen som advokater må stille i medhold av domstolloven av 13.8.1915 nr 5 § 222 og Forskrift til domstolloven kapittel 11 (Advokatforskriften) av 20.12.1996 nr 1161 kapittel 2. Sikkerhetsstillelsen sikrer at det er dekning for tredjemanns erstatningsansvar som er pådratt ved utøvelse av advokatvirksomhet. Formuesskadeforsikringen dekker sikkerhetsstillers regresskrav mot advokaten på nærmere vilkår. Advokater som også driver eiendomsmegling med hjemmel i sin advokatbevilling kan utvide forsikringen til også å dekke lovpålagt sikkerhetsstillelse etter eiendomsmeglingsloven § 2-7 og eiendomsmeglingsforskriften § 2-2. Advokater som driver som bostyrere og/ eller bobestyrere kan tegne en tilleggsdekning som dekker erstatningsansvaret pådratt av bostyrer, bobestyrer, medlem av kreditorutvalg, medhjelper eller borevisor.
Sist oppdatert 09.12.2010 kl 07:40:27

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .