Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Aktuar
Person som arbeider i eller for et forsikringsselskap med forsikringsmatematikk. Alle livs- og skadeforsikringsselskaper plikter å ha en ansvarshavende aktuar. Det er fastsatt en egen forskrift om aktuar av 1.6.1990 nr 434 som gir nærmere regler om aktuars arbeid i livsforsikrings-, skadeforsikrings- og gjenforsikringsselskaper, herunder regler om aktuars rapporteringsplikt til Finanstilsynet ved bestemte hendelser. Aktuarens fastsetting av forsikringstekniske avsetninger, inkluderer fastsetting av en reserve for uregulerte skader. Uregulerte skader omfatter skader som har oppstått, men ikke rapportert til forsikringsselskapet (IBNR) og skader som er rapportert, men ikke ferdigbehandlet (RBNS). Den vanligste metoden aktuaren benytter for å fastsette IBNR-størrelsen er Chain Ladder-metoden, som grovt sagt bygger på hva som har hendt tidligere. Chain Ladder-metoden egner seg best for porteføljer som har en relativt stabil utvikling. En annen metodisk tilnærming - Bornhuetter/ Fergusson-metoden - bygger på omfanget av eksponering. Denne metoden er mer egnet enn Chain Ladder-metoden på avsetningsestimering av nye forsikringsprodukter og i porteføljer med langt etterslep i skaderapporteringen. Cape Cod-metoden er en variant som har mye til felles med Bornhuetter/ Fergusson-metoden, dog med den forskjell at Cape Cod-metoden benytter samme skadekvote hvert år. En metode som forsøker å kombinere Chain Ladder-metoden og Bornuetter/ Fergusson-metoden er Benktander/ Hovinen-metoden gjennom å vekte disse sammen med den kjente delen av skader og ukjente skader. Chain Ladder-metoden og Bornhuetter/ Fergusson-metoden er vanlig i kombinasjon med prognoser over antall skader og gjennomsnittlig skadekostnad for forsikringsporteføljer som har en relativt stabil økonomisk utvikling. I porteføljer med mangelfull historikk blir de forsikringstekniske reservene ofte i stedet beregnet på bakgrunn av forventet skadeprosent, den såkalte Fixed Loss Ratio-metoden. For bransjer som har brukbare avløpstrekanter kan den såkalte Munich Chain Ladder-metoden anvendes. Munich Chain Ladder-metoden er en videreutvikling av den klassiske Chain Ladder-metoden, som søker å hensynta også andelen av betalte skader på balansedagen i estimeringen.
Sist oppdatert 26.12.2010 kl 11:22:00

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .