Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Angrerett
I forsikringsnæringen er det betegnelse på den angrerett forbrukerkunder har i skadeforsikring og personforsikring (livsforsikring og pensjonsforsikring) etter angrerettloven kapittel 5A. Disse reglene gjennomfører blant annet EF-direktiv nr 2002/ 65 om markedsføring og fjernsalg av finansielle tjenester. I skadeforsikring som har skjedd ved fjernsalg kan forbrukerkunder benytte sin angrerett til å gå fra sin avtale innen 14 dager, se angrerettloven § 22a første ledd. I avtaler om livsforsikring og individuelle pensjonsforsikringsavtaler er angrefristen 30 dager fra forbrukeren har fått beskjed om at avtale er inngått, se angrerettloven § 22a første ledd. Bruk av angreretten trenger ikke å begrunnes fra forbrukerens side, og innebærer at partenes plikter etter avtalen bortfaller. Meldingen om angreretten må være avsendt innen fristens utløp. Forsikringsselskapet plikter å informere forbrukerkunder om angreretten, og dersom selskapet unnlater/ glemmer dette, utvides angreretten til ett år. Glemmer forsikringsselskapet å legge ved angrerettsskjema utvides angrefristen til 3 måneder. Angreretten gjelder kun når salg av forsikringsavtalen har skjedd ved fjernsalg eller ved salg utenfor fast utslagssted. Fjernsalg innebærer salg der forberedelse og inngåelse av avtalen skjer gjennom fjernkommunikasjon, det vil si kommunikasjon som skjer uten at partene er tilstede samtidig, for eksempel ved telefon, trykksaker, fjernsyn og Internett, se angrerettloven § 6 første ledd bokstav a) og b). Salg utenfor fast utsalgssted er salg der forbrukeren inngår avtale eller inngir kjøpetilbud (ordre) i nærvær av selgeren eller tjenesteyteren på annet sted enn dennes faste utsalgssted (dørsalg, gatesalg, messesalg mv), se angrerettloven § 6 første ledd bokstav d). Her er forbrukerens angrerett sterkere, og uten noen vesentlige unntak slik man har ved fjernsalg. Angreretten kan ikke benyttes for fjernsalgsavtaler der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedet som tjenesteyteren ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden, herunder unit linked-avtaler. Angreretten kan ikke benyttes for fjernsalgsavtaler om reise- og reisegodsforsikring eller andre forsikringsavtaler med kortere varighet enn én måned, se angrerettloven § 22b. Men for salg som skjer utenfor fast utsalgssted gjelder angreretten også for begge disse produkttypene (unit linked-avtaler og kortvarige reise- og reisegodsforsikringer). Ved bruk av angreretten kan forbrukeren kun pålegges å betale for den tjenesten som faktisk er levert, for eksempel betaling av risiko som selskapet har stått i angrerettperioden. Forsikringsselskapene kan i en viss utstrekning pålegge forbrukere som benytter angreretten å betale en andel av kostnader som har påløpt ved etableringen, forutsatt at det ikke har form for noen reell eller formell straff for forbrukere som benytter angreretten. En plikt til å betale deler av slike stiftelsesomkostninger må i tilfelle fremgå av avtalen med forbrukeren. Enkelte forsikringsselskaper opererer med et såkalt helsegebyr som må betales ved bruk av angreretten ved fjernsalg på produkter som har medført vurdering av helseopplysninger, og som dekker deler av forsikringsselskapets kostnader til helsevurdering. Se også Helsegebyr.
Sist oppdatert 03.01.2012 kl 13:02:05

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .