Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Ansvarlig kapital
Den kapital som kan medregnes ved dekning av kapitalkravene etter kapitaldekningsforskriften. Netto ansvarlig kapital består av kjernekapital fratrukket immaterielle eiendeler samt tilleggskapital redusert med krysseiefradrag for eiendeler i andre finansinstitusjoner etter bestemte regler. Se forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak av 1.6.1990 nr 435 for de nærmere regler om hvordan ansvarlig kapital beregnes.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:13:13

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .