Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Ansvarlig lånekapital
I finansnæringen betegnelse på en lånekapital hvor långiverne i låneavtalen har akseptert å yte et usikret lån som står tilbake for finansinstitusjonens alminnelige gjeld. For at ansvarlig lånekapital skal telle med som tilleggskapital etter forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak av 1.6.1990 nr 435 § 4 nr 3 er det flere krav som må være oppfylt, herunder et krav om at samtykke fra myndighetene for låneopptaket, den ansvarlige lånekapitalen må være fullt innbetalt, og låneavtalen må ikke ha klausuler om at lånet på kreditorenes initiativ kan kreves tilbakebetalt før den avtalte forfallsdato. For å få tillatelse til frivillig tilbakebetaling forut for avtalt forfallsdato kreves forhåndssamtykke fra Finanstilsynet, noe som ikke er kurant med mindre innfrielsen senest samtidig erstattes med alternativ ansvarlig lånekapital av samme kvalitet. Siste år før forfall kan ikke ansvarlig lånekapital medregnes som ansvarlig kapital, noe som innebærer at refinansiering av slike låneavtaler gjerne er gjennomført innen ett år før resterende løpetid. For ansvarlig lånekapital med mindre enn 5 års gjenværende løpetid, reduseres andelen av lånekapitalen som kan telles med som tilleggskapital etter forskriften § 4 nr 3 med 20 % for hvert år mindre enn 5 år. Det skilles mellom tidsbegrenset ansvarlig lånekapital og evigvarende ansvarlig lånekapital. Norske forsikringsselskaper som tar opp slike lån, må ofte gå i det internasjonale syndikerte lånemarkedet for å få tegnet slike avtaler. Slike låneavtaler gis da gjerne med utgangspunkt i britisk rett, men likevel slik at alle de norske vilkårene etter nevnte forskrift har forrang.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 20:09:38

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .