Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Ansvarsgrunnlag
Betegnelse på ett av flere vilkår for erstatningsansvar. De øvrige vilkår for erstatningsansvar er at det foreligger årsakssammenheng (faktisk og rettslig) og at det foreligger et økonomisk tap. Ansvarsgrunnlaget kan være basert på uaktsomhetsansvar, hvor det normalt er tilstrekkeig at det er utvist simpel uaktsomhet. Ansvarsgrunnlaget kan også være objektivt, hvor det ikke er nødvendig å konstatere uaktsomhet hos skadevolder. Eksempler på lovfestet objektivt ansvarsgrunnlag finner en i produktansvarsloven kapittel 3 for legemiddelansvaret, og i BAL § 4 for bilansvaret. Det objektive ansvaret kan også være et ulovfestet domstolsskapt ansvarsgrunnlag. Se også Culpa, Objektivt ansvar, og Årsakssammenheng.
Sist oppdatert 07.05.2013 kl 09:43:11

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .