Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Arbeidsgiveransvaret
Betegnelse på det lovpålagte ansvaret arbeidsgivere har for skader som dennes ansatte volder forsettlig eller uaktsomt under utføring av arbeid eller verv, se skadeserstatningsloven § 2-1. Arbeidsgivers ansvar er objektivt i den forstand at det ikke er noe vilkår at arbeidsgiveren selv har utvist erstatningsbetingende uaktsomhet. Med arbeidsgiver menes her også det offentlige (stat, fylkeskommune og kommune) og enhver annen som har noen i sin tjeneste, se skadeserstatningsloven § 2-1 nr 2. Arbeidsgivere trenger ikke å drive økonomisk virksomhet, og også privat subjekt med ideelt formål kan bli erstatningsansvarlig. Det er også en gjengs oppfatning i juridisk teori at skadeserstatningsloven § 2-1 også gjelder i kontraktsforhold, men bestemmelsen er da ikke uttømmende. Ansvaret vil følgelig også kunne omfatte oppdrag under utførelse i form av for eksempel rengjøring, håndverksoppdrag, verditransport- og deponering, tilsyns- og vakttjenester etc. Se også artikkelen inntatt i Tidsskrift for Erstatningsrett 2010 side 5 flg:Pyroman i vekterklær - Refleksjoner over arbeidsgiveransvar i kontraktsforhold etter Rt. 2007 s. 1665 av professor dr. juris Kai Krüger. Se også artikkel av lagdommer Bjørn Engstrøm i Tidsskrift for Erstatningsrett, 2009 side 5 flg:Arbeidsgiveransvaret, særlig om arbeidstakerens forsettlige skadeforvoldelse. Med skade menes her all skade unntatt skade på arbeidstakeren selv eller arbeidsgiveren. Skade som rammer arbeidstakere er ofte dekket som yrkesskade, og i så fall er arbeidsgiveren fritatt fra erstatningsansvaret etter arbeidsgiveransvaret, se yrkesskadeforsikringsloven § 8 første ledd. Det offentliges ansvar omfatter både ansvar for kontroll og tilsyn, se for eksempel Rt 1991 side 954 (Reisegarantidommen - Forbrukerombudsmannen), Rt 1966 side 351 (Sjøkartdommen - merkevesenet), Rt 1972 side 431 (Stella Altair-dommen - losvesenet), Rt 1970 side 1154 (Tirrannadommen - fyrvesenet), Rt 1967 side 1248 (Lørenskogdommen - bygningsvesenet) og Rt 2005 side 1365 (Finanger II-dommen - lovgiverfeil). Arbeidsgivers lovfestede ansvar etter bestemmelsen omfatter for det første bare arbeidstakere. Videre forutsetter arbeidsgiveransvaret at det er utvist minst culpa hos arbeidstakeren. Også forsettelig skadeforvoldelse i vinnings hensikt i strid med arbeidsgivers interesser vil kunne omfattes av arbeidsgiveransvaret, men dette står rettspolitisk svakere enn ansvar for skader som springer ut av risiki den aktuelle virksomheten generelt beskjeftiger seg med, se Rt 2012 side 1420. Det er også en forutsetning at den skadevoldende handling ikke er sterkt irregulær. I følgende dommer ble forholdet ansett for å være irregulært og unntatt fra arbeidsgiveransvaret: Rt 1959 side 849 (Læreguttdommen), Rt 1962 side 89 (Ertedommen), Rt 1972 side 815 (Alkejaktdommen), Rt 1982 side 1349 (Tyveri 1-dommen) og Rt 1996 side 385 (Tyveri 2-dommen). I Høyesteretts dom i Rt 2000 side 211 (Bankbedrageridommen) ble en bank holdt ansvarlig etter arbeidsgiveransvaret fordi en bankfunksjonær bedragersk hadde forledet en bankkunde til å overføre et beløp til uvedkommende. Begrunnelsen i denne dommen var dels at skadeforvoldelsen skjedde i betydelig nærhet og sammenheng med arbeidssituasjonen, og dels at forholdet ikke var så ekstraordinært at det fremstod som upåregnelig. I Høyesteretts dom i Rt 2012 side 1420 kom Høyesterett til at forholdet ikke var omfattet av arbeidsgiveransvaret, hvor en stasjonsleder i et bilutleiefirma som hadde lurt en kunde til å betale kr. 130.000 for kjøp av en av leiebilene. Pengene gikk tapt for kunden og han krevde erstatning fra leiebilfirmaet under arbeidsgiveransvaret. Her la Høyesterett til grunn at arbeidstakeren (stasjonslederen) hadde gått utenfor det som var rimelig å regne med for arbeidsgiveren. I følgende dommer ble arbeidsgiver ansvarlig selv om det var en betydelig grad av irregularitet ved hendelsene: Rt 2007 side 1665 (Vekterselskap) og Rt 2008 side 755 (Hjemmehjelptyveri). Arbeidstakeren som utviser slik uaktsomhet blir også som hovedregel selv prinsipalt ansvarlig overfor skadelidte. Arbeidsgivere kan holdes ansvarlig for ansattes mobbing av kollegaer på arbeidsplassen fordi det henger nøye sammen med arbeidssituasjonen, slik Høyesterett kom til i Rt 1997 side 786. I Rt 2012 side 146 (Mobbing - skolevesenet) ble kommunen holdt ansvarlig som arbeidsgiver for helseplager og uførhet en gutt hadde fått etter å ha blitt mobbet av medelever i grunnskolen over en periode på 6-7 år. Arbeidsgiveransvaret er en aksessorisk heftelse og arbeidsgiver står solidarisk ansvarlig med arbeidstakerens personlige ansvar, se skadeserstatningsloven § 5-3 nr 1. Det er særskilte grenser for arbeidsgiverens regressmuligheter overfor arbeidstakere, og det må fremstå som rimelig under hensyn til utvist adferd, økonomisk evne, arbeidstakerens stilling og forholdene for øvrig, se skadeserstatningsloven § 2-3 nr 1. Denne regelen tar særskilt sikte på å begrense regresser til tilfeller hvor arbeidstakere har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Videre kan arbeidstakeres ansvar overfor skadelidte lempes når de samme forhold gjør det rimelig, og det er forsvarlig under hensyn til skadelidte, se skadeserstatningsloven § 2-3 nr 2. Gjennom rettspraksis har arbeidsgiveransvaret blitt utvidet til også å omfatte anonyme feil, det vil si feil/ uaktsomhet begått av en ansatt selv om identiteten til den ansatte ikke kan fastsettes, se Rt 1950 side 330 (Hålogaland lagmannsrett). Rettspraksis har videre fastsatt at kumulative feil omfattes av arbeidsgiveransvaret, det vil si feil/ uaktsomhet begått av flere arbeidstakere, så sant de samlede feilene er tilstrekkelig til å karakteriseres som uaktsomt, jf Rt 1959 side 666. Anonyme og kumulative feil kan godt opptre i samme sak og gi slikt ansvar. Skader som har skjedd i den offentlige helsetjenesten fra 1.1.2003 medfører ikke arbeidsgiveransvar, men reguleres av pasientskadeloven. Tilsvarende gjelder for skade som har skjedd i den private helsetjenesten fra 1.11.2008 og som i stedet omfattes av ansvaret etter pasientskadeloven.
Sist oppdatert 05.05.2013 kl 09:58:45

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .