Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Arbeidstakerbegrepet
Betegnelse på et begrep som er avgjørende for om en person er omfattet av det obligatoriske vernet i yrkesskadeforsikringsloven. Det er kun personer som regnes som arbeidstakere som er omfattet av yrkesskadeforskringslovens obligatoriske vern, se yrkesskadeforsikringsloven § 1, jf § 2 bokstav b). Dette i motsetning til oppdragstakere/ selvstendig næringsdrivende som faller utenfor den obligatoriske dekningen, og som i tilfelle må sikre seg med en frivillig dekning etter yrkesskadeforsikringsloven. Det er ikke avgjørende hvordan tilknytningsforholdet formelt er inngått, herunder om det er skrevet ansettelsesavtale. Ved avgjørelsen om en person anses som arbeidstaker eller oppdragstaker/ selvstendig næringsdrivende må det foretas en helhetsvurdering, hvor følgende momenter vil måtte vurderes:
  • om virksomheten drives for egen regning og risiko
  • hvem som har ansvaret for å holde redskaper og utstyr
  • om personen er underlagt instruksjonsmyndighet knyttet til utførelsen av arbeidet
  • om det foreligger en ansettelseskontrakt
  • hvordan oppgjøret er avtalt og beregnes (lønn/ honorar/ fakturering)
  • om vedkommende opererer som selvstendig næringsdrivende (enkeltmannsforetak, registrert i Brønnøysundregistrene, håndtering av skatt og merverdiavgift mv)
  • om det foreligger fast arbeidstid
  • om det er enkeltstående arbeidsoppdrag
  • medlemskap i yrkesorganisasjon som arbeidstaker eller næringsdrivende
Det foreligger noen relevante dommer, herunder Rt 2007 side 1458 (Dykker var arbeidstaker - vurdering i forhold til arbeidsmiljøloven), RG 2008 side 871 (Borgarting lagmannsrett) (Sykkelbud var arbeidstaker) og Gulating lagmannsretts dom 26.6.2008 (Dykker var selvstendig næringsdrivende).
Sist oppdatert 10.05.2013 kl 17:58:58

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .