Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Au pair-forsikring
Betegnelse på en obligatorisk forsikring som må tegnes og betales av alle vertsfamilier som etter 1.7.2010 søker om å få arbeids- og oppholdstillatelse for au pair i Norge. Au pair betyr "på like fot", og formålet med ordningen er kulturutveksling. Norge har sluttet seg til Europarådets europeiske avtale om ansettelse av ”au pair” av 24.11.1969, som definerer og standardiserer vilkårene for au pair-plassering. Regler for oppholdstillatelse for "au pair" fremgår av utlendingsloven § 26 og utlendingsforskriften § 6-25. Forsikring må som et minimum dekke hjemreise ved sykdom, skade eller død i hele perioden vedkommende er au pair i Norge. Dersom au pairen dør i løpet av kontraktsperioden dekker forsikringen alle kostnader forbundet med tilbakesendelsen av au pairens levninger og personlige eiendeler. Dekningen skal videre omfatte hjemreise for au pairen ved sykdom eller skade som gjør at au pairen ikke lenger kan oppfylle kontrakten. Vertsfamilier som unnlater å tegne slik forsikring blir selv ansvarlig for å dekke de kostnader forsikringen hadde dekket. Vertsfamilien som søker om oppholdstillatelse har plikt til å dokumentere at slik obligatorisk forsikring er tegnet senest på tidspunkt søknaden fremmes. Slik dekning kan også tegnes i hjemlandet til vedkommende som kommer hit som au pair, men forsikringsselskapet må i så fall være et godkjent forsikringsselskap i hjemlandet og akkreditert av Schengen-gruppen i hjemlandet. I Norge er det kun Gouda Reiseforsikring NUF som tilbyr denne forsikringen. Vertsfamilier som har au pairer på kontrakt i Norge må også ha en yrkesskadeforsikring for au pairen. En slik yrkesskadeforsikring er normalt inkludert i en innboforsikring, hjemforsikring eller villaforsikring.
Sist oppdatert 19.12.2010 kl 06:58:59

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .