Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Avdempet ulykkesbegrep
Betegnelse på en betegnelse benyttet i juridisk teori og rettspraksis på den utvidelsen av ulykkesbegrepet som fremgår av folketrygdloven § 13-3 annet ledd annet punktum. Begrepet får dermed betydning også for omfanget av hva som regnes som yrkesskade etter definisjonen av yrkesskadebegrepet i yrkesskadeforsikringsloven § 10 og yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav a). Se nærmere om dette begrepet anvendt i praksis under Arbeidsulykke.
Sist oppdatert 10.05.2013 kl 18:04:10

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .