Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Avløsningsforsikring
Betegnelse på et forsikringsprodukt som benyttes av bedrifter for å omgjøre bedriftspensjonsordning for enkeltpersoner, gjerne tidligere direktør(er), som har avtale med bedriften om utbetaling av pensjon ved inntrådt pensjonsalder, eventuelt fra et tidligere avtalt tidspunkt. Så sant bedriften inngår avtale om avløsningsforsikring er det tale om en engangsbetalt straks begynnende livrenteforsikring, enten en individuell livrente eller en kollektiv livrente (for flere personer). Ved en slik dekning foretar bedriften en engangsbetaling av et aktuarberegnet beløp som skal dekke forsikringsselskapets beregnede kostnader ved å skulle betale ut den avtalte pensjonen. Slike pensjonsordninger er ikke mulig å få dekket innenfor de obligatoriske tjenestepensjonsordningene. Slike løsninger benyttes gjerne for tidligere direktører, styremedlemmer mv som har avtalefestet gode pensjonsordninger med bedriften som ikke omfattes av de alminnelige ordninger for bedriftens ansatte. Forsikringsselskapet tar risikoen, og gevinsten, ved om vedkommende sikrede først dør i sen alder henholdsvis dør etter kortere tid. For bedriften vil den aktuelle engangsbetalingen skattemessig komme til fradrag i innbetalingsåret.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 20:19:10

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .