Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Båtforsikring
Kombinert forsikring som dekker ulike typer tingskader på båter, og personskader på fører og passasjerer, eventuelt også på opplagsutstyr som krybbe, stativ og presenning. Småbåter på mindre enn 15 meter er regulert av lov om fritids- og småbåter av 26.6.1998 nr 47. Det samme gjelder båter mellom 15 meter og 24 meter som benyttes til fritidsformål. Det er ingen obligatorisk ansvarsforsikring for fritidsbåter i Norge, slik vi har for motorvogner. Registrering i småbåtregisteret er frivillig. Alle norske fartøy med største lengde 15 meter eller mer er registreringspliktige i Norsk Skipsregister (NOR eller NIS) så sant fartøyet ikke er registrert i annet lands register. Normalt kan en velge mellom delkaskoforsikring som dekker ansvarsforsikring, fører- og passasjerulykkesforsikring, rettshjelpforsikring, skader ved brann, lynnedslag og eksplosjon, tyveri og hærverk samt vrakfjerning etter brann- eller tyveriskade. Forsikringen kan også utvides til å dekke skade på egen båt som følge av sammenstøt, kantring, synking eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning, skade på rigg ved brudd og følgene av dette, båtredning, bergelønn, fastmontert utstyr, bagasje om bord, ekstra utenbordsmotor, jolle, personredning mv. Det finnes egne tilpassede båtforsikringer for yachter, seilbåter, trimaraner, motorseilere mv. Det finnes også egne forsikringsdekninger for mindre næringsbåter opp til 15 meter og for større næringsbåter fra 15 meter og oppover. Disse omfatter i tillegg en mer omfattende kaskoforsikring, ansvarsdekning opp til NOK 56 millioner og dekning av passasjeransvar. Se også P&I-forsikring.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 09:48:58

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .