Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bankklagenemnda
Betegnelse på et tvisteløsningsorgan for forbrukere i bank-, finans- og verdipapirfondsaker. Nemnda ble etablert av Finansnæringens Hovedorganisasjon, Sparebankforeningen i Norge, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes Forening og Forbrukerrådet. Forbrukere med et kontraktsforhold til den aktuelle institusjonen kan henvende seg til Bankklagenemnda og få bistand til å fremme en klage mot en forretningsbank, sparebank, finansieringsselskap, kredittforetak, verdipapirforetak, fondsforvaltningsselskap eller utenlandsk kreditt- eller finansinstitusjon som tilbyr tilsvarende tjenester til forbrukere i Norge. Det er en forutsetning for behandling av klagen at tvisten er av rettslig karakter og at den aktuelle institusjonen er tilsluttet Bankklagenemnda som medlem i en av foreningene som er part, eller gjennom særskilt tilslutning. De fleste finansinstitusjoner som opererer i Norge er tilsluttet en av disse medlemsforeningene. Klagenemnda skal i hver sak bestå av en leder og fire medlemmer hvorav to fra forbrukersiden og to fra bransjesiden. Nemndas uttalelser er rådgivende, men ved uttalelse som går mot en innklaget bank eller annen institusjon skal banken/ institusjonen gi begrunnet melding til sekretariatet innen 3 uker dersom uttalelsen ikke vil bli fulgt. Nemndas behandling er skriftlig, de holder sine møter for lukkede dører, og medlemmene har taushetsplikt i medhold av § 5-2 i Hovedavtalen for Klagenemnda sist ajourført pr 1.11.2009. Klagenemnda offentliggjør et sammendrag av saker som er behandlet av nemnda. Saker som er realitetsbehandling i Bankklagenemnda kan bringes direkte inn for tingretten. Nemnda har hjemmesider på www.bankklagenemnda.no.
Sist oppdatert 11.12.2010 kl 21:26:24

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .