Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Barneidrettsforsikring
Betegnelse på et forsikringsprodukt innført 1.1.1997 for medlemmer av lag og særforbund som er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Forsikringen omfatter også deltakere på idrettsskoler godkjent av Norges Idrettsforbund som følger hele årsløpet/ skoleåret. Ordningen omfatter ikke idrettsskoler som driftes av idrettslang som ikke er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Barneidrettsforsikringen omfatter også deltakere på idrettsskoler som er organisert i samarbeid på tvers av klubber og av andre utenfor idrettsforbundets organisasjonsledd, forutsatt at idrettsskolen følger disse kravene og er godkjent av Norges Idrettsforbund. Forsikringen dekker såkalte idrettsskader på legemet som oppstår plutselig og uforutsett i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Den dekker videre ulykkesskade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Dette omfatter idrettsskade som oppstår under idrettsøvelse i Norge, Norden og i Nordkalotten, organisert av lag, idrettsråd, krets- region eller forbund tilsluttet Norges Idrettsforbund, under konkurranser, stevner, trening og oppvisning, under organisert trening på idrettsbane, i hall o.l., i fellestrening utenfor bane/ hall ledet av instruktør/ trener lagleder, og ved trening utenfor bane/ hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram. Forsikringen har unntak for ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra den/ de som volder skade eller dennes/ deres forsikringsselskap. Forsikringen er tidsmessig begrenset til høyst en uke før første, og tre dager etter siste konkurransedag. Forsikringen dekker idretts-/ ulykkesdødsfall med NOK 50.000, invaliditet med inntil NOK 1 million ved 100 % medisinsk invaliditet (progressiv skala over 50 %), behandlingsutgifter inntil NOK 15.000, tannskader med inntil NOK 15.000, fysioterapi og kiropraktor med inntil NOK 3.500. Se også Idrettsskade og Barneidrettsforsikring.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 20:24:45

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .