Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Betalingsforsikring
Blir brukt som betegnelse på en form for gjeldsforsikring som sikrer kundens tilbakebetaling av lån, kreditter eller andre økonomiske forpliktelser ved uforutsette hendelser som ufrivillig arbeidsløshet, ulykke, sykdom, sykehusopphold, kritisk sykdom, varig uførhet og død. Betegnelse på en forsikring tilknyttet kredittkort som gir betjening av utestående saldo på kredittkortet ved midlertidig sykdom, arbeidsledighet eller permittering. Ved langvarig sykdom eller arbeidsledighet (mer enn 6 måneder) innfrir forsikringen hele saldoen inntil et beløp på typisk NOK 50.000. Ved kritisk sykdom/ tap av liv vil kredittkortsaldoen bli slettet med inntil NOK 150.000. Betegnelsen benyttes også på en forsikring som dekker terminbeløp i en bestemt periode knyttet til låne- og leasingavtaler dersom én eller flere av de ansatte i en bedrift/ foretak blir sykmeldt eller faller fra, og lastebilen eller anleggsmiddelet i bedriften/ foretaket blir stående stille uten beskjeftigelse. Forsikringen er da gjerne organisert som en kollektiv forsikring med en bank eller et finansforetak som forsikringstaker, og med frivillig tilslutning fra kunder av denne banken/ finansforetaket. Forsikringen er gjerne kombinert med ytelser ved død og uførhet. Se også Gjeldsforsikring og Låneforsikring.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 09:39:50

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .