Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Betingelseslæren
Betegnelse på hovedlæren om årsakssammenheng i norsk erstatningsrett, og innebærer at skadevolder er erstatningsrettslig ansvarlig hvis hendelsen som utløste ansvaret er en nødvendig betingelse for skaden. Det er bare krav om at årsaksfaktoren har vært så vesentlig i årsaksbildet at det er naturlig å knytte ansvar til den (den modifiserte hovedårsakslæren), og det er ikke noe krav om at den skal være hovedårsaken til skaden (hovedårsakslæren). En annen måte å si dette på er at det sees bort fra medvirkende årsaksfaktorer som kun i liten grad har medvirket til skaden (uvesentlighetslæren). Under betingelseslæren må skadevolder "ta skadelidte som han er". Betingelseslæren ble endelig fastslått/ tiltrådt av Høyesterett i Rt 1992 side 64, og senere stadfestet i blant annet Rt 2007 side 172 og Rt 2010 side 1547. Se også Årsakssammenheng, Uvesentlighetslæren og Tidsavgrensningsprinsippet.
Sist oppdatert 10.05.2013 kl 18:20:45

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .