Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bevisbyrde
Angivelse av den part som har byrden med å føre bevis for et forhold. Den som har bevisbyrden bærer tvilsrisikoen. Bevisbyrden oppfylles etter norsk erstatningsretts hovedregel når parten er i stand til å sannsynliggjøre at det er mer enn 50 % sannsynlig at det anførte forhold er slik parten hevder (overvektsprinsippet). Bevisbyrdereglene i norsk rett er som hovedregel ulovfestet. I enkelte tilfeller kan det også være omvendt bevisbyrde, for eksempel der den ene parten har hatt mulighet og oppfordring til å sikre beviset for en faktisk omstendighet, mens den annen ikke har hatt tilsvarende mulighet eller oppfordring. I så fall må bevistvil gå utover den part som kunne og burde ha sikret beviset (bevissikringshensynet), se Rt 1964 side 132. Bevisbyrden er ofte snudd ved forsinkelse, se Rt 1921 side 257. Det er skadelidte som har bevisbyrden for at erstatningsvilkårene er oppfylt, slik det er fastslått av Høyesterett i blant annet Rt 1997 side 883. Dersom skadevolder hevder at skadelidte uansett ville fått en slik negativ sykdomsutvikling - såkalte hypotetiske årsaksforhold - er det skadevolder som har bevisbyrden/ tvilsrisikoen for dette, se Rt 2001 side 320. Se dessuten dommene i Rt 1999 side 1473 (på side 1479) og Rt 2007 side 1370 (i premiss 38 og 64). Se dessuten den viktige presiseringen av dette prinsippet i premiss 71 i Rt 2010 side 1547. Se også Nils Nygaard i Lov og Rett, 2000 side 515: Plassering av tvilsrisiko for hypotetisk årsak. I slike tilfeller er det tale om en omvendt/ snudd bevisbyrde. Snudd bevisbyrde finner vi også i forarbeidene til avhendingsloven § 3-8 annet ledd ved at det er selger som har bevisbyrden for at avtalen ville vært inngått på samme vilkår med korrekt informasjon, se Ot prp nr 66 (1990-1991) side 91. Et eksempel på lovfestet omvendt bevisbyrde har vi i yrkesskadeforsikringsloven § 11 annet ledd som gir forsikringsselskapet bevisbyrden for at en av de angitte listesykdommene i § 11 første ledd bokstav b) som har rammet en ansatt åpenbart ikke har skjedd i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. I andre tilfeller kan det være et skjerpet bevisbyrdekrav, noe forsikringsselskapets skjerpede bevisbyrde for å påvise at kunden har utvist svik er et eksempel på. Noen eksempler på en betydelig skjerpet bevisbyrde har vi i Høyesteretts sviksdommer i Rt 1989 side 689, Rt 1996 side 1635 og Rt 2002 side 1517. Et eksempel på en skjerpet bevisbyrde for forsikringsselskapet er når lovgiver benytter begrepet "åpenbart" i yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav b).
Sist oppdatert 10.05.2013 kl 18:20:25

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .