Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Billighetserstatning
Betegnelse på en økonomisk godtgjørelse som ytes personer som har vært utsatt for overlast, overgrep eller krenkelse som ikke fanges opp av andre trygde-, erstatnings- eller forsikringsordninger. En rekke av de etablerte ordningene for billighetserstatning håndteres under stortingets Rettferdsvederlagsordning som Statens sivilrettsforvaltning administrerer. Vi finner også regler om billighetserstatninger i lovgivningen, herunder adgangen etter forsvarspersonelloven § 12c til å fastsette forskrifter om billighetserstatning. Se også Rettferdsvederlagsordningen.
Sist oppdatert 12.12.2010 kl 14:42:10

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .