Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Boligtvistnemnda
Nøytralt tvisteløsningsorgan som er opprettet i samarbeid mellom Boligprodusentenes Forening, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Norges Byggmesterforbund og Forbrukerrådet. Boligtvistnemnda fatter vedtak i tvister og gir generelle uttalelser i saker vedrørende kjøp av ny bolig, herunder byggesett, med eller uten fast eiendom, samt avtaler om oppføring av bolig, og arbeid som blir utført i direkte sammenheng med slik oppføring. Alle vedtak fra nemnda er rådgivende, og hver av partene kan reise sak for domstolene etter at Boligtvistnemnda har truffet sitt vedtak. Det må betales 1 ganger rettsgebyret, med tillegg av merverdiavgift, for å få en sak til behandling i denne nemnda, det vil si NOK 1.075 inkl mva. Saksbehandlingen for Boligtvistnemnda er skriftlig og tvisten behandles konfidensielt.
Sist oppdatert 26.12.2010 kl 12:07:33

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .