Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bonus
I motorvognforsikring betegnelse på den reduksjon i premie/ premierabatt som gis etter antall kjørte skadefrie år. Skadeforsikringsselskapene har et felles bonussystem for privatpersoner som de samarbeider om som innebærer at kunden kan ta med seg bonus opptjent på motorvogner i ett selskap over i et nytt selskap ved bytte av forsikringsselskap. Man opptjener 10 % bonus ved hvert hele års skadefrie kjøring, det vil si kjøring hvor man ikke har fått en bonusreduserende skade. Brann-, tyveri-, rednings-, glass- og leiebilskader er ikke bonusreduserende, og det samme gjelder for kollisjon med dyr som går løs på veg og naturskader. Bonusreduserende skade (kaskoskade) gir en reduksjon i opptjent bonus på 30 %-poeng. Bonus følger i utgangspunktet forsikringstakeren, men kan også overføres mellom ektefeller, samboere og registrerte partnere, og til en viss grad til barn. Bonus kan også overføres mellom flere kjøretøy av samme type. Opptjening av bonus ved skadefri kjøring i minst et halvt år, gir rett til godskrift av et helt/ fullt års bonusopptjening ved skifte til nytt forsikringsselskap. Bonus ved anskaffelse av bil nummer to gir rett til samme bonus som på første bil, begrenset til 50 %. Høyeste bonus er 75 %, og ved minst 6 års skadefri kjøring med 75 % bonus får kunden ikke bonustap ved første bonusreduserende skade. Ved bonusreduserende skade for kunder med 75 % bonus i mindre enn 6 år, reduseres bonusen med 15 %-poeng til 60 % ved første bonusreduserende skade. Dette er et system som praktiseres i forsikringsnæringen, dog uten å kunne hjemles i noen konkret bransjeavtale eller norm. Konkurransetilsynet avslo i 1999 en søknad fra daværende Norges Forsikringsforbund om dispensasjon fra konkurranselovens forbudsbestemmelser for å kunne etablere en felles skriftlig norm for beregning av bonus på motorvognforsikring. Konkurransetilsynets avslag ble av Norges Forsikringsforbund innklaget til daværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet, men Konkurransetilsynets avslag ble opprettholdt. Skadeforsikringsselskapene har løst dette ved å unnlate å etablere et felles bonussystem, dog slik at de likevel utveksler opplysninger om bonus etter sterkt ønske fra kundene. I livsforsikring er begrepet betegnelse på den forsikredes vedtektsmessige andel i selskapets overskudd.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 09:45:14

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .