Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Brannårsaksstatistikk
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (forkortet DSB) sin årlige statistikk som baserer seg på innrapporteringer fra brannvesenet etter utrykninger der det har vært flamme. Dette er DSBs Brannårsaksstatistikk for 2008. Branner som inngår i denne statistikken er skogbranner, branner i gress og kratt, bilbranner, branner i campingvogner og lignende, branner i fritidsbåter, pipebranner og andre branner. DSB og FNH har en utvekslingsavtale hvor førstnevnte mottar opplysninger hvert halvår om anslått erstatning til bygningsbranner som utgjør et beløp fra NOK 500.000 og høyere. FNH sin brannstatistikk bygger på tall rapportert fra forsikringsselskapene over erstatningskrav etter branner. En og samme brann kan utløse flere erstatningskrav, slik at FNHs statistikk har en viss dobbelregistrering for branner med utbetalinger mindre enn NOK 200.000. FNHs statistikk omfatter også "elektriske fenomenskader" som er "branner" uten åpen flamme som brannvesenet ofte ikke registrerer eller rykker ut til. DSB, Statens Byggtekniske Etat og forsikringsbransjen har i perioden 2005-2008 gjennomført et samarbeidsprosjekt kalt Brannskadeutviklingen i Norge sammenlignet med andre nordiske land, hvor SINTEF NBL har stått som utførende part. Resultatet av dette prosjektet er publisert i tre uliker rapporter:
  • del 1 tar for seg forskjeller i statistikkgrunnlagene mellom de nordiske landene
  • del 2 tar for seg årsaker til forskjeller i omfang og struktur på branner
  • del 3 tar for seg tiltak for å redusere brannskadene i Norge, med fokus på branner med elektrisk årsak i boliger
Disse rapportene kan lastes ned fra DSBs hjemmesider. Denne kartleggingen viste blant annet at det ikke omkommer flere i brann i Norge enn i de øvrige nordiske landene, og det er heller ikke større brannhyppighet i Norge, verken når det gjelder antall forsikringsregistrerte bolig- og bygningsbranner, eller antall brannvesenregistrerte bygningsbranner.
Sist oppdatert 29.12.2010 kl 19:00:25

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .