Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bransjenorm
Frivillig og forpliktende erklæring fra tilsluttede forsikringsselskaper om hvordan de skal håndtere konkrete forhold/ problemstillinger som oppstår i deres daglige virksomhet. Det finnes pr i dag flere bransjenormer, herunder Bransjenorm for etterlevelse av avgjørelser fra klagenemndene ved Finansklagenemnda, Bransjenorm for risikoens overgang i kollektive forsikringer, Bransjenorm for godtgjørelse til forsikringsmeglere, Bransjenorm ved salg av spareprodukter og Felles bransjenorm for bonus i motorvognforsikring. Fra 1.7.2010 ble Bransjenorm for etterlevelse av avgjørelser fra klagenemndene ved Finansklagenemnda fra 1.7.2003 revidert. Det ble foretatt endringer i kravene til selskapenes begrunnelser og foretatt presiseringer av kundenes krav på dekning av sakskostnader hvis et medhold til kunden blir behandlet i domstolene. Selskapene må eksplisitt slutte seg til ny bransjenorm for at den skal være gjeldende, da tilslutning til tidligere bransjenorm ikke gjelder for ny norm. Fra 1.1.2009 trådte Bransjenorm for Personskadeoppgjør i kraft, som blant annet ber selskapene om å ha regler og rutiner for sentrale sider av saksbehandlingen og at disse reglene skal ligge åpne og tilgjengelige på forsikringsselskapenes internettportal. Bransjenormen anbefaler at det nedfelles rutiner for medisinske spesialisterklæringer, innsynsrett, bruk av fullmakter mv. Bransjenorm for basale privatforsikringer ble opphevet 20.3.2009 som følge av skjerpingen av kontraheringsplikten i FAL fra 1.1.2009. Se også Bransjeavtaler.
Sist oppdatert 29.12.2010 kl 18:52:25

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .