Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bruttoprinsippet
Prinsipp for fastsetting av den medisinske invaliditeten etter en flerskade. Bruttoprinsippet innebærer at man fastsetter den medisinske invaliditeten til det den samlet sett utgjør for skadelidte, uten å gjøre fradrag for inngangsinvaliditeten. Prinsippet skal ifølge forarbeidene til skadeserstatningsloven § 3-2a anvendes ved fastsetting av medisinsk invaliditet for barn under 16 år ved skade på siste friske organ ved parvise organer, se Ot prp nr 81 (1986-1987) side 25 og 26. I Rt 2006 side 871 har Høyesterett kommet til at bruk av Bruttoprinsippet forutsetter at skadelidte allerede var ufør på skadetidspunktet og dette fører til at den nye skaden får større konsekvenser enn hva den ellers ville ha fått. Se også Flerskader, Separasjonsprinsippet, Differanseprinsippet og Reduksjonsmetoden.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 09:47:54

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .