Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bufferavsetning
Betegnelse på en avsetning i forsikringsselskapets regnskaper for en kollektiv pensjonsordning med investeringsvalg, hvor forsikringsselskapet/ pensjonsforetaket garanterer for avkastningen av investeringsporteføljen i inntil fem år. Slik avsetning skal foretas hvis avkastningen på investeringsporteføljen i et regnskapsår overstiger de årlige avsetninger til premiereserve og eventuelt tilleggsreserve, se livsforsikringsforskriften § 6-3. Bufferavsetningen skal inntil en avtalt øvre grense utgjøre gjenværende overskudd etter fradrag av premieserveavsetningene og eventuelt tilleggsreserver, fratrukket overskudd til pensjonistenes overskuddsfond. Dersom bufferavsetningen overstiger den nevnte avtalte øvre grensen, regnes det overskytende som overskudd som tilføres foretakets premiefond.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:13:13

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .