Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bufferkapital
Bufferkapitalen beskriver institusjonens evne til å motstå tap. Består av tilleggsavsetninger, kursreserver og den delen av egenkapitalen som ikke medgår til å tilfredsstille kapitaldekningskravet. I veiledningen til gjennomføring av stresstestene som forsikringsselskaper og pensjonsforetak er pålagt i henhold til forskrift om rapportering av stresstester for forsikringsselskaper og pensjonsforetak av 22.2.2008 nr 165, er det fastsatt nærmere detaljerte bestemmelser om beregning av bufferkapitalen. I forskrift om skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning av 17.12.2007 nr 1456 § 1-2 og i forskrift om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning av 17.12.2007 nr 1457 § 1-2 er bufferkapitalen i henholdsvis skadeforsikringsselskap og livsforsikringsselskap/ pensjonsforetak definert som "Kapital som formelt og reelt kan brukes til å dekke de tap som kan oppstå ved kapitalforvaltningen.".
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 09:48:29

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .