Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Byggeklossmodellen
Byggeklossmodellen ble beskrevet i innstillingen av 9.6.2009 om forslag til pensjonsordninger for stortingspensjonene mv til Stortingets presidentskap, av et utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap 8.3.2007. Dette som et alternativ til det som ble benevnt SPK-modellen. Byggeklossmodellen skal være en livsløpsbasert ytelsesordning, basert på at medlemmene skal forholdsmessig godtgjøres basert på at de vil ha en total yrkeskarriere. Ordningen er en nettoordning som ikke samordnes med andre tjenestepensjoner. Også opptjening fra verv skal inngå i et byggesett av pensjonsopptjening sammen med pensjonsrettigheter opptjent fra annet hold. Den årlige pensjonsopptjeningen skal være nøytral i forhold til om medlemmet kommer fra eller går til offentlig eller privat sektor, og nøytral i forhold til alder, kjønn og om man står i stilling ved pensjonering eller ei. I likhet med den nye fleksible pensjonsordningen i folketrygden, skal alderspensjonen levealderjusteres og kunne tas ut fra 62 år. Den 10.12.2009 vedtok Stortinget at det vil bli innført en ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer som bygger på hovedlinjene i ny folketrygd og som betegnes "byggeklossmodellen". Slikt forslag er ennå ikke fremmet (pr 10.12.2010).
Sist oppdatert 10.12.2010 kl 12:45:31

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .