Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Compensatio lucrum cum damno
Erstatningsrettslig prinsipp som innebærer at fordeler for skadelidte av en skadehendelse skal gå til fradrag i erstatningsberegning av tapet etter den erstatningsmessige skaden. Prinsippet om fradrag for fordeler bygger på tanken om at skadelidte ikke skal kunne tjene på skaden. Regelen er ikke noen unntaksfri regel, se Rt 2013 side 116 avsnitt 59. Hvorvidt fradrag skal gjøres, beror på en nærmere vurdering, se Nils Nygaard, Skade og ansvar, 6. utgåve 2007, side 72-73, jf. side 79-82 og Peter Lødrup, Lærebok i erstatningsrett, 6. utgave 2009, side 448-449.
Sist oppdatert 11.05.2013 kl 15:59:08

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .