Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Cut through-klausul
Betegnelse på klausul i en reassuranseavtale som innebærer at reassurandøren, i tilfelle insolvens/ konkurs hos hovedforsikreren, står direkte ansvarlig overfor forsikringstakeren i den direkte forsikringsavtalen med sin forholdsmessige andel av reassuransen på den aktuelle risikoen.
Sist oppdatert 26.02.2010 kl 12:00:29

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .