Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Dødelighetsarv
Benyttes i rente- og pensjonsforsikring som betegnelse på at midler overføres fra dem som dør tidlig til dem som dør senere. Dette er et viktig forsikringselement, som gjør at ordninger med dødelighetsarv kun kan leveres av forsikringsselskaper og pensjonskasser. Dødelighetsarv tilføres løpende i hele spareperioden. Innskuddspensjonsloven er et eksempel på en lov hvor det ikke er fastsatt noen regler om dødelighetsarv. Innskuddspensjonsloven inneholder derfor ingen krav om noe forsikringselement knyttet til død eller uførhet. Innskuddspensjon kan av denne grunn være en sparing hvor oppspart kapital alltid går tilbake til arvingene til avdøde etter en lovsatt rekkefølge. Dette er grunnen til at en innskuddspensjon etter innskuddspensjonsloven også kan etableres i bank, innskuddspensjonsforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond og verdipapirfond. En innskuddspensjonsordning kan også etableres som en ren spareavtale uten dødelighetsarv i oppsparingsperioden, for så ved oppnådd pensjonsalder å bli plassert i en alderspensjonsforsikring med dødelighetsarv. Foretakspensjonsloven har derimot krav om at tjenestepensjonsordningen skal inneholde dødelighetsarv, både under oppsparingsperioden og i utbetalingsperioden, og den kan derfor bare etableres i forsikringsselskapet eller pensjonskasse.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 09:57:50

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .