Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

De norske Livsforsikringsselskapers Forening
Betegnelse på det tidligere tariffsamarbeidet mellom alle livsforsikringsselskapene. Foreningen ble stiftet i 1915, som et forum for å håndtere og utviklet mer sunne avtaler for regulering av akkvisisjon (salgsvirksomhet) av livsforsikring. Det var blant annet viss vekt på å regulere antall agenter (forsikringsselgere/ akkvisitører) og få kontroll på de høye akkvisisjonskostnadene man hadde i livsforsikring som følge av et omfattende nett av forsikringsselgere. Foreningen ble stiftet for å forvalte to avtaler som regulerte akkvisisjonsvirksomheten (salgsvirksomheten) i livsforsikringsselskapene, for å motvirke det man kalte usunne forhold i livsforsikringsnæringen. Det var blant annet et fokus på å motvirke at kundene byttet selskaper. Foreningen ble også kalt Livforeningen. Arbeidet i foreningen var i de første årene ikke like forpliktende som det tilsvarende samarbeidet på skadeforsikring gjennom SKAFOR. Direktørene i de ulike livsforsikringsselskapene møttes med jevne mellomrom og drøftet og behandlet ulike temaer av felles interesse, og foreningen gikk derfor i mange år også under navnet Direktørforeningen. Foreningens oppgaver var i begynnelsen å fremme felles interesser for medlemmene og representere medlemmene utad på områder hvor dette ble ansett ønskelig. De norske Livsforsikringsselskapers Forening ble etablert for å begrense konkurransen mellom livsforsikringsselskapene på priser (tariffer) og forsikringsvilkår. Den fungerte som et effektivt kartell som omfattet både de norske livsforsikringsselskapene og utenlandske forsikringsselskaper som tegnet forsikring i Norge. Fra 1960 bygget denne omfattende begrensningen på et særskilt unntak næringen hadde oppnådd fra forbudet i daværende prislov mot såkalt horisontalt prissamarbeid. Et slikt omfattende samarbeid ville ikke vært tillatt etter dagens konkurranselovgivning på grunn av den betydelige konkurransebegrensning dette ville medført. Som følge av en stadig tøffere konkurranse fra særlig 1980-tallet, ble foreningen avviklet i 1983, samme år som også skadeforsikringsnæringens tilsvarende forening - SKAFOR - ble avviklet. Innenfor skadeforsikring har det også eksistert et samarbeid og tariffer og vilkår gjennom foreningen SKAFOR. Se også SKAFOR.
Sist oppdatert 11.12.2010 kl 12:12:54

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .