Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Differanseprinsippet
Prinsipp for fastsetting av den medisinske invaliditeten etter en flerskade. Differanseprinsippet innebærer at man fastsetter den medisinske invaliditeten for den erstatningsbetingende hendelsen som differansen mellom den totale medisinske invaliditeten og inngangsinvaliditeten. Dette er hovedprinsippet for fastsetting av medisinsk invaliditet for voksne, slik det er fastslått av Høyesterett i blant annet Rt 1997 side 771. For barn under 16 år er det i forarbeidene til skadeserstatningsloven § 3-2a uttalt at differanseprinsippet ikke skal legges til grunn, se Ot prp nr 81 (1986-1987) side 25 og 26, hvor det i stedet skal gjelde et bruttoprinsipp. Se også Flerskader, Bruttoprinsippet, Separasjonsprinsippet og Reduksjonsmetoden.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 09:52:55

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .