Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Direct Action
Direkte krav. Betegnelse på det prinsipp/ den rettighet skadelidte har i ansvarsforsikring til å holde ansvarsforsikrer ansvarlig, uten først å måtte gjøre gjeldende kravet overfor skadevolder. Prinsippet er lovfestet i blant annet FAL § 7-6 og gjelder ubeskåret i forbrukerforhold, og innebærer blant annet at forsikringstvist med selskapet ikke kan reguleres i forsikringsvilkårene til å skulle avgjøres gjennom voldgift. Prinsippet gjenfinnes også i ansvarsforsikringer i sjøretten, herunder P&I-forsikring.
Sist oppdatert 04.03.2010 kl 21:39:26

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .