Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Egenkapitalkravet
Definert minstekrav til egenkapital i norske forsikringsselskaper. Det følger av forskrift om minstekrav til egenkapitalen for norske forsikringsselskaper av 8.9.1989 nr 931 § 2 at et bestående forsikringsselskap til enhver tid skal ha en egenkapital som minst utgjør NOK 16 millioner. For nye forsikringsselskaper er det fastsatt noe strengere regler i forskrift om minstekrav til egenkapitalen for norske forsikringsselskaper av 8.9.1989 nr 931 § 3 som innebærer at det må være innbetalt egenkapital på minst NOK 25 millioner før et forsikringsselskap kan starte virksomhet. Siden skal egenkapitalen for nye forsikringsselskaper utgjør minst NOK 9 millioner de to første årene, og minst NOK 16 millioner innen utgangen av tredje driftsår. Det gjelder noe lempeligere egenkapitalregler for gjensidige skadeforsikringsselskaper som har en begrenset bransjekonsesjon eller arbeider i et avgrenset geografisk område, se forskrift om minstekrav til egenkapitalen for norske forsikringsselskaper av 8.9.1989 nr 931 § 4. Med egenkapital i denne forskriften menes kapital beregnet i henhold til kapitaldekningsforskriften, det vil si at basert på selskapets aktiva og selskapets forpliktelser utenfor balansen, beregnet etter prinsipper for risikoveiing.
Sist oppdatert 11.12.2010 kl 21:00:19

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .