Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Ektefelletillegg
Betegnelse på en forsikringsytelse i livsforsikringer som tilkommer den som oppfyller vilkårene til å være ektefelle med forsikrede/ medlemmet når forsikringstilfellet inntreffer. Ytelsen utløses av den forsikredes død, og utbetales direkte til ektefellen, gjerne sammen med den ordinære forsikringssummen. Se Ektefelle for en nærmere definisjon av hvem dette kan være. I gruppelivsforsikring finner man også ofte vilkårsbegrensninger som ikke anerkjenner ekteskap som er inngått etter at den forsikrede har fylt 65 år. Det samme gjelder når ekteskapet er inngått etter at vedkommendes arbeidsevne er varig nedsatt med 50 % eller mer. Dette er gjort fra forsikringsselskapenes side for å forhindre spekulasjon i ytelser i form av ektefelletillegg.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 10:20:20

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .