Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Enkekassen
Betegnelse på en nå opphevet statlig garantert pensjonsordning enkepensjon etter statens tjenestemenn. Ordningen ble opprettet ved Regentskabsplakat av 20.3.1814. Formelt navn på ordningen var Den norske Enkekasse. I tillegg til enkepensjon åpnet Enkekassen i perioden fra 1899 til 1917 for frivillig tegning av forsikring for overlevelsesrenter, straks begynnende livrenter og livsforsikring på forsørgerens liv. Enkepensjonen utgjorde som hovedregel 20 % av embetslønnen. Det var obligatorisk å være medlem for alle embetsmenn. Plikten til å tegne forsikring etter loven inntraff så snart en gift mann ble utnevnt til embetsmann eller en embetsmann inngikk ekteskap. Enkekassen ble regulert av Enkekasseloven. Da Statens Pensjonskasse ble opprettet i 1917 ble Enkekassen satt i likvidasjon. Styret i Statens Pensjonskasse har forestått administrasjon av Enkekassen. Formelt ble ikke Enkekassen avviklet før 1983, hvor det fortsatt fantes to selvstendige enkepensjoner til enker bosatt i utlandet. Selv om Enkekassen ble formelt avviklet pr 31.12.1983 ble ikke Enkekasseloven opphevet før 1.2.2010.
Sist oppdatert 26.12.2010 kl 12:21:15

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .