Pensjonssaker

Våre skjemaer for pensjonssaker omfatter alle typer krav om ytelser eller rettigheter fra forsikringsselskaper, pensjonsforetak etc knyttet til at man har eller vil vå krav på engangs- eller løpende ytelser som følge av oppnådd alder (pensjonsalder, eventuelt avtalt alder), uten at det trenger å ha inntruffet noen personskade eller sykdom.

Alle typer pensjonssaker er omfattet av ett av følgende alternative skjemaer:

Kollektiv tjenestepensjon

Kollektiv tjenestepensjonssak

Sak knyttet til pensjonsordningen arbeidsgivere har for sine ansatte, herunder den obligatoriske tjenestepensjonsordningen og avtalefestet pensjon (AFP). Arbeidsgivere betaler årlig innskudd til den ... (mer)
Individuell pensjon

Individuell pensjonssak

Sak knyttet til en individuell pensjonsordning i form av privat pensjonsspareavtale eller pensjonsforsikringsavtale hvor avtalen innebærer at forsikringsselskapet utbetaler et månedlig beløp så lenge en person lever, eller til ... (mer)
Individuell kapitalforsikringssak

Individuell kapitalforsikringssak

Sak knyttet til plassering av kapital/ sparemidler i et forsikringsprodukt med eller uten dødsrisikodekning og andre risikodekninger (uførepensjon, etterlattepensjon). Kapitalforsikringen kan være med/ uten rentegaranti eller ... (mer)
Fripolise

Fripolisesak

Sak knyttet til det bevis som dokumentere et tidligere medlems rett til utbetaling av opptjent pensjonskapital ved oppnådd pensjonsalder eller ved opphør av medlemskap, eller ved utstedt fripolise etter en tidligere kollektiv ... (mer)
Livrente

Livrentesak

Sak knyttet til inngått avtale om terminvis utbetaling av midler en kunde har innbetalt til forsikringsselskapet, hvor avtalen er knyttet til ett eller flere liv. Kontraktstiden for individuelle livrenter må være minst 12 år og utbetalingen må skje ... (mer)
Annen pensjonssak

Annen pensjonssak

Enhver annen type pensjonssak du kan ha som ikke naturlig hører inn under noen andre skjemaer. Dette punket omfatter for eksempel saker knyttet til din rett til å få tilbud om fortsettelse av tidligere kollektive forsikringsavtaler på ... (mer)

Tilbake til hovedkategorier