Personskadesaker

Våre skjemaer for personskader omfatter alle typer personskader, det vil si alle typer skader, vold, overgrep, skadelig påvirkning, sykdom, psykisk sykdom, uhell eller annet som fysisk rammer forbrukere.

Alle typer personskader er omfattet av ett av følgende alternative skjemaer:

Trafikkskade

Trafikkskade

En personskade du er utsatt for mens du var fører eller passasjer i bil eller annet motorisert kjøretøy, fritidsbåt med eller uten motor, eller fritidsfly eller annet luftgående fartøy som ikke er rutegående.
Pasientskade

Pasientskade

En eller annen form for svikt i behandlingen av deg som pasient, som har medført en fysisk eller psykisk skade. Dette omfatter svikt ved undersøkelse, diagnostisering, oppfølging eller stor og/ eller uventet bivirkning.
Yrkesskade

Yrkesskade

En arbeidsulykke/ sykdom/ skade som har rammet deg som følge av skadelige stoffer eller arbeidsprosesser i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden. Både fast og midlertidig ansettelse omfattes.
Idrettsskade

Idrettsskade

En personskade som har rammet deg mens du har vært en ikke-profesjonell deltaker i et idrettsarrangement, et løp, en kamp eller under organisert eller privat trening for dette.
Passasjerskade

Passasjerskade

Personskade du er rammet av mens du var passasjer på et rutegående transportmiddel til vanns, på land eller i luften, eller mens du var i ferd med å gå om bord eller forlate slikt transportmiddel.
Produktskade

Produktskade

Tilfeller hvor du som forbruker har fått personskade etter å ha kjøpt og/ eller benyttet et produkt, for eksempel et naturprodukt, industriprodukt, råvare, ferdigprodukt, delprodukt, herunder elektrisitet mv.
Voldsofferskade

Voldsofferskade

Påført fysisk eller psykisk skade som følge av en straffbar handling andre begår mot deg i Norge, uavhengig av om gjerningspersonen er kjent, om forholdet er pådømt, om saken er henlagt eller vedkommende er frikjent.
Tivoliskade

Tivoliskade

Fysisk eller psykisk skade påført på leke- og fornøyelsesinnretninger i omreisende og permanente tivolier og fornøyelsesparker.
Sykdomsskade

Sykdomsskade

Tilfeller hvor du har fått en personskade i form av en sykdom, eller har fått en personskade som følge av en sykdom. En sykdom skiller seg fra en ulykkesskade ved at det ikke er noe konkret ulykkestilfelle som er årsak til personskaden.
Overgrepsskade

Overgrepsskade

Tilfeller hvor du er utsatt for et overgrep av en eller annen karakter i form av en psykisk eller fysisk krenkelse fra en person, bedrift, staten/ offentlig organ, politi, påtalemyndighet, enten dette har påført deg en varig skade eller ei.
Annen personskade

Annen personskade/ -død

Ethvert annet tilfelle av fysisk eller psykisk skade du påføres/ rammes av som ikke naturlig hører inn under noen andre skjemaer, herunder tap av forsørger.

Tilbake til hovedkategorier