Annen personskade/ -død

Annen personskade
Med annen personskade menes ethvert annet tilfelle av fysisk eller psykisk skade du påføres/ rammes av som ikke naturlig hører inn under noen andre skjemaer, herunder tap av forsørger.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • du er rammet av personskade påført etter uhell hjemme, på hytta eller i fritidsbåten (fall, elektrisitet, brannskader, skoldingsskader, skliskader mv)
 • du er indirekte rammet av et dødsfall ved at en som helt eller delvis forsørget deg er død
 • du er rammet av personskade som følge av ulykkeshendelse på tur i skog og mark
 • du er rammet av personskade etter uhell med fall på grunn av glatt underlag (skliskader på vei/ fortau, i butikken på grunn av glatt gulv mv)
 • du er rammet av personskader ved forgiftning eller død etter inntak av giftige/ skadelige stoffer (soppforgiftning, barns inntak av oppvaskmidler, rensemidler, løsemidler, ikke beregnede medisiner mv)
 • du er rammet av personskade påført under arbeid med privat verktøy og utstyr (sag, kappemaskiner, øks, elektrisk materiell mv)
 • du er rammet av personskader i lekeapparater i hager, parker, på lekeapparater i kjøpesentra mv
 • du er rammet av personskade under arbeid på eget småbruk, jordbruk, under dyrking og planting på hobbybasis (sprøytemiddelskade, skadet av maskiner/ utstyr)
 • du er rammet av personskade påført av hund, katt eller annet husdyr (angrep, bitt, smitte)
 • du er rammet av personskade etter bitt eller angrep fra ville dyr (bitt av hoggorm mv)
 • du er rammet av naturskader av enhver art som medfører personskade (jord-/leirrasulykker, snøskred, flomulykker mv)
 • du er rammet av personskader etter takras, snøras fra tak, fallende istapper mv
 • du er rammet av personskader av skadelige soppvekster/ -sporer i bygninger (luftveisinfeksjoner/ -skader, astma mv)
 • du er rammet av personskader som publikummer på idrettsarrangementer, show, fremvisninger innendørs eller utendørs (påkjørt under billøp, puck i hodet, skade fra motstanders tilhengere, svikt i tribuneanlegg, svikt i inngangs- og utgangskontroll mv)
 • du er flyger, kabinpersonell ombord på fly, los eller sjømann og har fått en begrensning i helseerklæringen (udyktighetserklæring under en lisensforsikring) som gjør at du ikke lenger er autorisert for arbeide ombord i fartøyet

Finn fram før du begynner

 • Alle opplysninger om skadetilfellet (når, hvor, hvordan mv)
 • Eventuell korrespondanse med offentlige organer eller forsikringsselskap
 • Viktige dokumenter om eventuelle løpende ytelser og engangsutbetalinger etter personskaden (sykeperioder, dekning av sykepenger/ utlegg/ annet fra forsikringsselskapet, ytelser fra NAV etc)
 • Forsikringsdokumenter som viser dine private og andre forsikringer du kan være omfattet av (husk å sjekke arbeidsgiverfinansierte forsikringer, ektefelles/ samboers forsikringer mv)

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 15-20 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Annen personskade-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.