Overgrepsskade

Overgrepsskade
Med overgrepsskade menes tilfeller hvor du er utsatt for et overgrep av en eller annen karakter i form av en psykisk eller fysisk krenkelse fra en person, bedrift, staten/ offentlig organ, politi, påtalemyndighet, enten dette har påført deg en varig skade eller ei.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • du er utsatt for trakassering eller diskriminering på grunn av kjønn, seksuell legning, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, religion eller livssyn fra arbeidsgiver, som arbeidssøker, fra offentlig organ eller på annen måte
 • du er utsatt for usaklig oppsigelse eller fått avskjed i noe arbeidsforhold
 • du er utsatt for ulovlig overvåkning eller kontrolltiltak fra arbeidsgiver i form av kameraovervåkning, fjernsynsovervåkning, GPS-overvåkning, innsyn i din e-post, rusmiddeltesting etc.
 • du er tilsidesatt som stilingssøker, ansatt, som kjøper/ leier, rettighetshaver, gjest, medlem eller i annen situasjon på grunn av kjønn, seksuell legning, graviditet, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, religion, livssyn, alder eller funksjonshemming
 • du er utsatt for urettmessig straffeforfølging, ved at du for eksempel har vært siktet eller tiltalt og siktelsen/ tiltalen senere er henlagt eller frafalt, eller en straffesak har endt med at du er frifunnet
 • du er rammet av journalsnoking (snikkikking i din helsejournal) fra noe helsepersonell
 • du mener deg berettiget til noen form for rettferdsvederlag etter noen av de ulike rettferdsvederlagsordningene som eksisterer (kompensasjon for overgrep begått for lenge siden på bestemte folkegrupper, personer som er misbrukt på barnehjem eller i andre sammenhenger på institusjoner)
 • NAV, forsikringsselskapet eller andre har sendt personopplysninger om deg til uriktig mottaker eller på annen måte feilbehandlet personopplysninger om deg
 • du er rammet av spredning av personopplysninger, sjikane, beskyldninger etc på internett, via SMS/ MMS eller på annen måte

Er du utsatt for fysiske overgrep i form av vold, seksuelle overgrep, nedslaging etc benytter du i stedet skjemaet for Voldsofferskade.

Finn fram før du begynner

 • Alle opplysninger om overgrepet (når, hvor, hvordan, konsekvenser mv)
 • Eventuell korrespondanse med overgriper, arbeidsgiver, offentlig organ, politi eller forsikringsselskap
 • Viktige dokumenter om eventuelle løpende ytelser og engangsutbetalinger etter sykdommens inntreden (sykeperioder, ytelser fra arbeidsgiver, ytelser fra forsikringsselskaper, dekning av sykepenger/ utlegg/ annet fra NAV etc)
 • Forsikringsdokumenter som viser dine private og andre forsikringer du kan være omfattet av (husk å sjekke arbeidsgiverfinansierte forsikringer, ektefelles/ samboers forsikringer mv)

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 15-20 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Overgrepsskade-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.