Voldsofferskade

Voldsofferskade
Med voldsofferskade menes påført fysisk eller psykisk skade som følge av en straffbar handling andre begår mot deg i Norge, uavhengig av om det er kjent eller ukjent gjerningsperson, uavhengig av om forholdet er pådømt, saken henlagt eller vedkommende er frikjent.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • du er slått ned, ranet eller utsatt for annet overfall
 • du er påført fysisk eller psykisk skade som følge av gjennomført voldtekt eller forsøk på voldtekt
 • du er skadet som følge av vold i nære relasjoner, herunder vold fra samboere, barn, brødre mv
 • du er skadet som følge av gjennomført kjønnslemlestelse
 • du er tvangsgiftet
 • du er utsatt for annen straffbar handling som har preg av vold eller tvang
 • du er rammet av alvorlige trusler, selv om truslene ikke er satt ut i livet
 • du er barn som har vært vitne til vold mot en nærstående person (etter 1.1.2008) som har vært egnet til å skade barnets trygghet og tillit
 • du er rammet av en voldshendelse i utlandet

Finn fram før du begynner

 • Alle opplysninger om voldstilfellet (når, hvor, hvordan, evt hvem mv)
 • Eventuell korrespondanse med politi/ påtalemyndighet, Kontoret for voldsoffererstatning og forsikringsselskap
 • Viktige dokumenter om eventuelle løpende ytelser og engangsutbetalinger etter voldstilfellet (sykeperioder, dekning av sykepenger/ skader/ annet fra NAV etc)
 • Forsikringsdokumenter som viser dine private og andre forsikringer du kan være omfattet av (husk å sjekke arbeidsgiverfinansierte forsikringer, ektefelles/ samboers forsikringer mv)

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 15-20 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Voldsoffer-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.