Tingskadesaker

Våre skjemaer for tingskadesaker omfatter krav mot forsikringsselskaper som gjelder skade på eller tap av ting/ gjenstander, skade på fast eiendom, tap av rettigheter eller andre fordeler, samt erstatningskrav som rettes mot deg som privatperson.

Alle typer tingskader er omfattet av følgende alternative skjemaer:

Motorvognskade

Motorvognskade

Skade som skyldes brann, tyveri/ innbrudd, glassruteskader (knusing, stjerner, sprekker) eller redning/ assistanse ved driftsstopp/ utelåsing/ sykdom/ ulykke på motorvogn du eier eller bruker, herunder fast og påmontert utstyr på ... (mer)
Boligskade

Boligskade

Brann-, sot-, svi-, vann-, innbrudds-, natur-, sopp- og råteskade, skade forårsaket av dyr og insekter samt påbud fra offentlig myndighet som rammer bygning/ bolighus, leilighet og innbo, hytte, samt på tilhørende bygg og anlegg ... (mer)
Båtskade

Båtskade

Skade som rammer fartøyet samt opplagsutstyr som krybbe, stativ og presenning ved brann, lynnedslag, eksplosjon, tyveri, hærverk, vrakfjerning etter brann- eller tyveriskade, sammenstøt, kantring, synking eller annen tilfeldig ... (mer)
Reiseskade

Reiseskade

Skade som rammer ting/ reisegods du eier og har med deg mens du er på reise, herunder bagasje, klær, kontanter, verdisaker og personlige effekter du har på deg. Punktet omfatter også tap du har fått som følge av forsinket ... (mer)
Gjenstandsskade

Gjenstandsskade

Skade på eller tap av gjenstand/ løsøreting du eier eller oppbevarer for andre ved at den blir utsatt for tyveri, skadeverk, eller annet tap som følge av en plutselig ytre årsak. Punktet omfatter også situasjoner hvor ... (mer)
Husdyrskade

Husdyrskade

Skade på hund/ jakthund, katt/ rasekatt som følge av sykdom eller skade hvor det oppstår tap og utgifter for deg som følge av død, reduserte bruksegenskaper, eller du påføres veterinærutgifter samt reseptbelagte medisiner ... (mer)
Ansvarsskade

Ansvarsskade

Forsikring som dekker det ansvaret du kan få som privatperson ved at du volder skader på andre personer, bygninger, ting eller verdier. Punktet omfatter ansvar uavhengig av hvor og hvordan du forvolder skaden på andre, enten det ... (mer)
Annen skade

Annen skade

Ethvert annet økonomisk tap og enhver annen skadesak som ikke naturlig hører inn under noen av de ovenstående alternativer. Eierskiftesaker hører inn under dette punktet. Det samme gjør andre skadesaker hvor du har fått et ... (mer)

Tilbake til hovedkategorier